Διεκδικούμε την άδεια μητρότητας έμπρακτα! Με βάση την απόφαση της ΓΣ καταθέτουμε αίτηση που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος του σωματείου, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Α' Αθήνας

Διεκδικούμε την άδεια μητρότητας έμπρακτα! Με βάση την απόφαση της ΓΣ καταθέτουμε αίτηση που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος του σωματείου, στον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Α' Αθήνας

Από την απόφαση της ΓΣ του Αριστοτέλη για τη μητρότητα

 

Αποφασίζουμε και Συμμετέχουμε:

  • Στην καμπάνια για τα δικαιώματα στη μητρότητα

  • Στη Συνέντευξη τύπου μέσα στον Δεκέμβρη/Γενάρη, στις δράσεις ενημέρωσης.

  • Με βάση και τη γνωμοδότηση του νομικού Συμβούλου του Αριστοτέλη συντάσσουμε αίτηση για άδειες λοχείας, ανατροφής, επαπειλούμενης.

Καλούμε:

Όλες τις συναδέλφισσες αναπληρώτριες που είναι άμεσα ενδιαφερόμενες, σε συνεργασία με το σωματείο, να καταθέσουν στην Α’ Διεύθυνση αιτήσεις που θα απαιτούν  9μηνη άδεια ανατροφής όπως ακριβώς την δικαιούται το μόνιμο προσωπικό, άδεια για επαπειλούμενη κύηση και αίτηση για επιστροφή αναδρομικών μισθών, ενσήμων, μορίων για όσες συναδέλφισσες πήραν «τιμωρητική» άνευ αποδοχών άδεια. Οργανώνουμε κινητοποίηση στη διεύθυνση για την μαζική κατάθεση αυτών των αιτήσεων.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ:

  • Πλήρη προστασία της κύησης και ακώλυτη χορήγηση άδειας επαπειλούμενης κύησης με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας

  • Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας δίχως τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία-Κανένας αποκλεισμός από παροχές μητρότητας για τις άνεργες συναδέλφισσες - Αύξηση της άδειας κύησης και λοχείας σε περιπτώσεις πολύδυμης κύησης και πολυτεκνίας-Συμπερίληψη των περιπτώσεων υιοθεσίας

  • Πλήρη προστασία της μητρότητας – Εννεάμηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας

 

κατεβάστε την αίτηση που συνέταξε ο νομικός σύμβουλος του Αριστοτέλη

της αναπληρώτριας μητέρας εδώ

και του αναπληρωτή πατέρα εδώ

ΠΡΟΣ

……………………….

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Της ………………

…………………………

 

Τυγχάνω αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, υπηρετούσα στο ….. Δημοτικό Σχολείο ….

Την …………….. γεννήθηκε το τέκνο μου.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από́ τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του άρθρου 38 του ν. 4342/2015, ο/η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/της δικαιούται να  ζητήσει το μειωμένο ωράριο θηλασμού και φροντίδας παιδιών, διάρκειας 3,5 μηνών, ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Επειδή κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 53 παρ. 2 του υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει τη χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου στους/στις μόνιμες υπαλλήλους του Δημοσίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 του ν. 2839/2000, που ορίζει ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στους εργαζόμενους του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, β) του άρθρου 4 του πδ 164/2004 που ορίζει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και γ) του άρθρου 36 παρ. 2  ν. 3996/2011 με την οποία ορίσθηκε ότι η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, συνάγεται ότι την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών δικαιούνται και οι εργαζόμενοι – συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και συγκεκριμένα οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, αν ήθελε κριθεί ότι συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που επιτρέπουν τη διαφορετική μεταχείριση των συμβασιούχων του δημοσίου σε σχέση τόσο με τους μόνιμους όσο και τους αορίστου χρόνου υπαλλήλους όσον αφορά την ειδική άδεια μητρότητας-ανατροφής τέκνου, τότε σε αυτήν την περίπτωση οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται την 6μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 ν. 3655/2008, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 89 του πδ 410/1988. Άλλωστε, σκοπός της διάταξης του άρθρου 36 παρ. 2 ν. 3996/2011 είναι να προσδιορίσει ποιοι εργαζόμενοι υπάγονται στο πεδίο του άρθρου 142 ν. 3655/2008 και ποιοι στο πεδίο του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα κι όχι να στερήσει μία μερίδα εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο από την ανωτέρω παροχή. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εκδοχή συνιστά ευθεία παραβίαση του δικαιώματος μητρότητας, αφού με τις άδειες αυτές ο νομοθέτης απέβλεπε στην προστασία της βιολογικής κατάστασης της μητέρας και της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ αυτής και του βρέφους-τέκνου, αλλά και απαγορευμένη και αυθαίρετη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με άλλους συμβασιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν την ειδική αυτή άδεια, αλλά και σε σχέση με τους μόνιμους εν γένει υπαλλήλους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Επειδή άπασαι οι ανωτέρω άδειες λογίζονται πραγματική υπηρεσία ως προς όλους τους δικαιούχους- κατηγορίες εργαζομένων, ως προς όλες τις συνέπειες και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία και συνεπώς και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ενγένει συμβασιούχους του Δημοσίου. Και τούτο, διότι σκοπός του νομοθέτη με την θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων ήταν η προστασία και κατοχύρωση της οικογενειακής ζωής και της μητρότητας και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία ανεξαρτήτως φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

 

Να μου χορηγηθεί η άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου, διάρκειας 3,5 μηνών μετ’ αποδοχών, του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από́ τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005.

Να μου χορηγηθεί, αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας θηλασμού και φροντίδας τέκνου, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών του άρθρου 53 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα) και όλως επικουρικά η 6μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 ν. 3655/2008.

Να αναγνωρισθεί και προσμετρηθεί ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής – διδακτικής υπηρεσίας ο χρόνος απουσίας από τα καθήκοντα μου λόγω των ανωτέρω αδειών.

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Του ………………

…………………………

 

Τυγχάνω αναπληρωτής εκπαιδευτικός, υπηρετών στο ….. Δημοτικό Σχολείο ….

Την …………….. γεννήθηκε το τέκνο μου.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από́ τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του άρθρου 38 του ν. 4342/2015, ο/η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/της δικαιούται να  ζητήσει το μειωμένο ωράριο θηλασμού και φροντίδας παιδιών, διάρκειας 3,5 μηνών, ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Επειδή κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 53 παρ. 2 του υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει τη χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου στους/στις μόνιμες υπαλλήλους του Δημοσίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 του ν. 2839/2000, που ορίζει ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στους εργαζόμενους του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, β) του άρθρου 4 του πδ 164/2004 που ορίζει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και γ) του άρθρου 36 παρ. 2  ν. 3996/2011 με την οποία ορίσθηκε ότι η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, συνάγεται ότι την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών δικαιούνται και οι εργαζόμενοι – συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και συγκεκριμένα οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί.

Επειδή, δηλώνω ότι η σύζυγός μου δεν θα κάνει χρήση των ανωτέρω αδειών συγκεκριμένων αδειών κι ως εκ τούτου δικαιούμαι ο αιτών να λάβω τις ανωτέρω άδειες.

Επειδή άπασαι οι ανωτέρω άδειες λογίζονται πραγματική υπηρεσία ως προς όλους τους δικαιούχους- κατηγορίες εργαζομένων, ως προς όλες τις συνέπειες και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία και συνεπώς και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ενγένει συμβασιούχους του Δημοσίου. Και τούτο, διότι σκοπός του νομοθέτη με την θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων ήταν η προστασία και κατοχύρωση της οικογενειακής ζωής και της μητρότητας και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία ανεξαρτήτως φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

 

Να μου χορηγηθεί η άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου, διάρκειας 3,5 μηνών μετ’ αποδοχών, του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από́ τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005.

Να μου χορηγηθεί, αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας θηλασμού και φροντίδας τέκνου, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου μετ’ αποδοχών του άρθρου 53 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα).

Να αναγνωρισθεί και προσμετρηθεί ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής – διδακτικής υπηρεσίας ο χρόνος απουσίας από τα καθήκοντα μου λόγω των ανωτέρω αδειών.