Αριστοτέλης: Νηπιαγωγεία και Σχέδιο Πρακτικού

6/9/2016

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με βάση την απόφασή του σχετικά με το Νέο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και την αντιδραστική τομή που αυτός επιφέρει στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και την Προσχολική Αγωγή, καλεί τους/τις νηπιαγωγούς μέλη του:

 

·         Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να προχωρήσουν σε δημιουργία αμιγών τμημάτων κλασικού και ολοήμερου προγράμματος με βάση την επιλογή των γονέων 

 

·         Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να αναθέσουν το ολοήμερο τμήμα με εναλλαγή στο ωράριο της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας στους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου τμήματος

 

και τους παρέχει  πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη.

 

Τα πρακτικά να σταλούν στο μέιλ του Συλλόγου.

 

Τα Εκπαιδευτικά Σωματεία της Α' Αθήνας επικοινώνησαν για να καθορίσουν κοινή ημερομηνία όπου θα καταθέσουμε όλοι μαζί τα πρακτικά με κοινή συγκέντρωση, στην Α' Διεύθυνση. Για την ημερομηνία θα υπάρξει νέα ειδοποίηση.

 

 

Ακολουθεί σχέδιο πρακτικού για υιοθέτηση από τους Συλλόγους Διδασκόντων

 

 

Σχέδιο πρακτικού

 

Σχολικό έτος: 2016-2017

Aριθμός πράξης …………………….. του συλλόγου διδασκόντων του …………………Νηπιαγωγείου …………………………………..

 

Θέμα: «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα».

 

Σήμερα ημέρα………… ……/9/2016 και ώρα ...... συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων του…………………….. Νηπιαγωγείου  ……………………….. με θέμα «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :

1. ……………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

2 ……………………………………………………... (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

3. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

4. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

 

Η Προϊσταμένη ανάγνωσε το ΦΕΚ 2670/26-8-2016 και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση την επιλογή των γονέων ως προς την ώρα αποχώρησης (13:00 ή 16:00) διότι:

1. Η αμιγής και σταθερή σύνθεση τμήματος είναι παιδαγωγικά κατάλληλη για τα παιδιά αυτής της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 4-6 χρόνων, για το λόγο ότι τους προσφέρει σταθερότητα ως προς το χώρο και τα πρόσωπα (αφού τα παιδιά δεν θα είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν ομάδα και αίθουσα στο απογευματινό πρόγραμμα και στην πρωινή υποδοχή). Επίσης η προαναφερθείσα σύνθεση τμημάτων διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή των παιδιών μειώνοντας το άγχος αποχωρισμού από την οικογένεια.

2. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με συνέχεια και συνάφεια καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο.

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

 

Τμήμα 1: Ώρα λειτουργίας 8:20-13:00: υπεύθυνος Νηπιαγωγός (ονοματεπώνυμο)……………………………

Τμήμα 2: Ώρα λειτουργίας 7:45/8:20-16:00: υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί

1.   …………………………… (ονοματεπώνυμο)

2.   …………………………….(ονοματεπώνυμο)

 

Εφημερίες

1.   ……………………………………………………………………………

2.   ……………………………………………………………………………

3.   …………………………………………………………………………..

 

Επίσης θα γίνεται εναλλαγή των θέσεων των δύο Νηπιαγωγών που ανέλαβαν το τμήμα 2 για τους παρακάτω παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους:

1.     Για να υπάρξει ενιαία γραμμή δράσης και συνεργασία των Νηπιαγωγών, με κοινούς σκοπούς και στόχους, σε ισότιμο κι όχι ιεραρχικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

2.     Για να μπορούν να διαμορφώνουν οι Νηπιαγωγοί σφαιρική αντίληψη για τα παιδιά.

3.     Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (ασθένειες εκπαιδευτικών, συνεργασία με φορείς κ.ά.) και την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή (ενημερώσεις γονέων, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις κ.ά.)

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως

 

Η Προϊσταμένη            Οι Νηπιαγωγοί:

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

  Γράφου Ματίνα             Ρέππα Ντίνα