Αριστοτέλης: Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, Παλαιολόγου Παλαιολόγου σχετικά με τις άδειες μητρότητας και την προσμέτρησή τους

Αριστοτέλης: Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, Παλαιολόγου Παλαιολόγου σχετικά με τις άδειες μητρότητας και την προσμέτρησή τους

21-10-2018

 

Το ΔΣ του Αριστοτέλη σας κοινοποιεί τη γνωμοδότηση του Παλαιολόγου Παλαιολόγου, νομικού συμβούλου του σωματείου σχετικά με το ερώτημα που του θέσαμε αν οι διευκολύνσεις – άδειες που χορηγούνται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς με οικογενειακές υποχρεώσεις συνιστούν χρόνο πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας ως προς όλες τις συνέπειες και συγκεκριμένα, αν ο χρόνος αυτός προσμετράται για τη μοριοδότηση και κατάταξη τους στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

 

     Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος

 

 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
               ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

      28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 92 ΑΘΗΝΑ

        ΤΗΛ. 210 3813828 - 210 3640231-2
      ΦΑΞ: 210 3640233 - ΚΙΝ. 6936630243

       EMAIL: palaio@palaiologoslawyers.com

           www.palaiologoslawyers.com

 

Ερωτηθήκαμε από την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ‘‘ο Αριστοτέλης’’» αν οι διευκολύνσεις – άδειες που χορηγούνται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς με οικογενειακές υποχρεώσεις συνιστούν χρόνο πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας ως προς όλες τις συνέπειες και συγκεκριμένα, αν ο χρόνος αυτός προσμετράται για τη μοριοδότηση και κατάταξη τους στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος γνωμοδοτούμε τα κάτωθι:

 

Ι.         Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 ν. 1566/1985,  6  ν. 2525/1997, 138 ν. 2725/1999, 1 παρ. 7  ν. 2942/2001, 7 ν. 3027/2002, 6 ν. 3255/2004 και 1, 3, 5 και 9 ν. 3848/2010, προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό έργο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ασκείται από μόνιμο – τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό και επικουρικά από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους.  Ειδικότερα,  η απουσία από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ή τα έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καλύπτονται από προσωρινούς εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από ενιαίους πίνακες που συντάσσονται κάθε έτος. Η πρακτική της κάλυψης των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ακολουθείται, ανελλιπώς, έκαστο έτος. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καίτοι στην πραγματικότητα η εργασία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη οργανικά και λειτουργικά με το σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, ωστόσο  προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, παροδικής φύσεως εποχιακών ή  άλλων  περιοδικών  ή  πρόσκαιρων   αναγκών,  υπαγόμενοι, ωσαύτως, ως προς το εργασιακό καθεστώς και τους επιμέρους όρους εργασίας τους στις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο   κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που   αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής   Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών    Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και συμπληρωματικά στις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας.

 

ΙΙ.        Το καθεστώς χορήγησης διευκολύνσεων - αδειών λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων διέπεται από τις διατάξεις του πδ 410/1988 και συμπληρωματικά των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ, του ν. 1483/1984, του ν. 4075/2012, του Υπαλληλικού Κώδικα και όλως επικουρικά του ν. 3655/2008. Επί της αρχής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 του πδ 410/1988 «οι διατάξεις του άρθρου 20, με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και την παράγραφο 7, και των άρθρων 21, 23, 24 παρ.  3  και  26  του παρόντος, εφόσον συμβιβάζονται, εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του ως άνω πδ «Στους απασχολούμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις στο  Δημόσιο,  τα Ν.Π.Δ.Δ.   και τους Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση, εφαρμόζονται ως προς τη γονική άδεια ανατροφής  ή  άλλες  διευκολύνσεις  οι  διατάξεις  του Κεφαλαίου Α` του ν. 1483/1984 (άρθρα 1 - 18), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Ν.Δ/τος 193/1988», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 89 αυτού «Όπου   στον  Κώδικα  αυτό  δεν  ορίζεται  διαφορετικά,  εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας  για  τη  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».  Από τη συνδυασμένη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς χορηγούνται οι κάτωθι άδειες:

α) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 ν. 2224/1994 όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 11 ν. 2874/2004, στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας (ήτοι άδεια τοκετού και λοχείας) διάρκειας 119 ημερολογιακών ημερών άλλως 17 εβδομάδων, εκ των οποίων οι 8 εβδομάδες χορηγούνται πριν και οι 9 μετά τον τοκετό.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 10 εδ β’  της ΕΓΣΣΕ, σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται άδεια μετ’ αποδοχών 2 εργάσιμων ημερών.

γ) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4075/2012, η αναπληρώτρια ή ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που έχει παιδί ηλικίας μέχρι 6 ετών κι έχει συμπληρώσει 1 έτος προϋπηρεσίας συνεχόμενο ή διακεκομμένο δικαιούται γονική άδεια ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών, διάρκειας εώς 4 μηνών.

δ) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, στους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνο ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, ή έχει βαριά νοητική στέρηση, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατ` έτος, με αποδοχές. Επίσης, στους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς χορηγείται, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, γονική άδεια νοσηλείας, και μέχρι την ηλικία των 18 ετών αυτού συμπληρωμένων, χωρίς αποδοχές, εφόσον έχει εξαντλήσει τη γονική άδεια ανατροφής τέκνου διάρκεια 4 μηνών, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος. Σύμφωνα, δε, με τη διάταξη του άρθρου 7 ν. 1483/1984, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν  άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος ( η οποία αυξάνεται σε 8 ημέρες αν προστατεύει 2 παιδιά και σε 10 ημέρες αν προστατεύει περισσότερα από 2 παιδιά), σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας.

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 21 του πδ 410/1988, σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται άδεια 22 εργάσιμων ημερών πλέον της κανονικής άδειας (11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές).

στ) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 ν. 1483/1984, στους αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που είναι γονείς παιδιών ηλικίας έως 16 ετών, τα οποία είναι μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια με αποδοχές ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας και έως τέσσερεις (4) ημέρες ανά σύμβαση, προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους.

ζ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από́ τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, των άρθρων 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του άρθρου 38 του ν. 4342/2015, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται το μειωμένο ωράριο θηλασμού και φροντίδας παιδιών να το ζητήσουν εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούνται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

η) Τέλος, ειδική περίπτωση συνιστά η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας που χορηγείται στις εργαζόμενες σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και στις μόνιμες υπαλλήλους του Δημοσίου.

Επί της αρχής, η Διοίκηση, με το υπ’ αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν αναγνωρίζει στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς το δικαίωμα λήψης ούτε της 9μηνης άδειας με αποδοχές για την ανατροφή τέκνου του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα με την αιτιολογία ότι δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι,  ούτε την εξάμηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, με την αιτιολογία ότι αυτή προβλέπεται μόνο για τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Με το ίδιο ως άνω έγγραφο, η Διοίκηση αναγνωρίζει στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς μόνο το δικαίωμα μειωμένου κατά 2 ώρες την εβδομάδα ωραρίου μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους ηλικίας του τέκνου.

Κατά την άποψή μας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνων μετ’ αποδοχών του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, κατ’ εφαρμογήν α) της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 2839/2000 που ορίζει ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στους εργαζόμενους του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, β) του άρθρου 4 του πδ 164/2004 που ορίζει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και γ) του άρθρου 36 παρ. 2  ν. 3996/2011 με την οποία ορίσθηκε ότι η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν γίνει δεκτό ότι συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που επιτρέπουν τη διαφορετική μεταχείριση των συμβασιούχων του δημοσίου σε σχέση τόσο με τους μόνιμους όσο και τους αορίστου χρόνου υπαλλήλους, τότε σε αυτήν την περίπτωση οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται την 6μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 ν. 3655/2008, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 89 του πδ 410/1988. Άλλωστε, σκοπός της διάταξης του άρθρου 36 παρ. 2 ν. 3996/2011 είναι να προσδιορίσει ποιοι εργαζόμενοι υπάγονται στο πεδίο του άρθρου 142 ν. 3655/2008 και ποιοι στο πεδίο του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα κι όχι να στερήσει μία μερίδα εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο από την ανωτέρω παροχή. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εκδοχή συνιστά ευθεία παραβίαση του δικαιώματος μητρότητας αλλά και απαγορευμένη και αυθαίρετη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με άλλους συμβασιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν την ειδική αυτή άδεια, αλλά και σε σχέση με τους μόνιμους εν γένει υπαλλήλους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

 

ΙΙΙ.      Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 13 ν. 1483/1984 ορίσθηκε ότι «Ο Χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 9, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους». Ακολούθως, με το άρθρο 52 του ν. 4075/2012 προβλέφθηκε ότι «1. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας  των άρθρων 50 και 51, του παρόντος νόμου, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του. 2. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας  των άρθρων 50 και 51 του παρόντος νόμου, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης τους. 3. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται εξαιτίας αίτησης ή λήψης γονικής άδειας  «των άρθρων 50 και 51»,του παρόντος νόμου είναι άκυρη. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση εργαζόμενου που γίνεται λόγω αίτησης ή λήψης γονικής άδειας  των άρθρων 50 και 51», ενώ με τη διάταξη του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ της υπ’ αριθ 33891/606   (ΦΕΚ Β΄ 833/09.05.2008) απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 142 ν. 3655/2008, «7. Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».

Άλλωστε, από τη διάταξη του άρθρου 89 του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει ότι για την προαγωγή δεν λαμβάνεται υπόψιν μόνο α) ο χρόνος της διαθεσιμότητας, β) ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών, γ) ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, δ) ο χρόνος της προσωρινής παύσης, ε) ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και στ) ο χρόνος αναστολής άσκησης καθηκόντων, προκύπτει ότι η 9μηνη άδεια ανατροφής του τέκνου του άρθρου 53 παρ.2 του ίδιου ως άνω Κώδικα λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για την προαγωγή του  υπαλλήλου.

Άπασαι οι ανωτέρω διατάξεις, καίτοι δεν ορίζουν ρητά ότι οι πάσης φύσεως άδειες και διευκολύνσεις που παρέχονται για την προστασία της μητρότητας συνιστούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και δη διδακτικής - εκπαιδευτικής που λαμβάνεται υπόψιν για την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών  (και φυσικά δεν θα μπορούσαν να το αναφέρουν αφού πρόκειται για γενικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα), εντούτοις από την συνδυασμένη τελολογική ερμηνεία τους προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν οι άδειες αυτές να λογίζονται πραγματική υπηρεσία ως προς όλους τους δικαιούχους- κατηγορίες εργαζομένων, ως προς όλες τις συνέπειες και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Και τούτο, διότι σκοπός του νομοθέτη με την θέσπιση των ανωτέρω διατάξεων ήταν η προστασία και κατοχύρωση της οικογενειακής ζωής και της μητρότητας και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία ανεξαρτήτως φύλου ή οικογενειακής κατάστασης. Οι ανωτέρω διατάξεις, συνεπώς, αποτελούν έκφραση του αποκαταστατικού και κοινωνικού ρόλου του δικαιικού μας συστήματος, τήρηση της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους να προστατεύσει την οικογένεια, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία.

 

IV.      Άλλωστε, στο βαθμό που η κύρια μορφή εργασιακής σχέσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει καταστεί αυτή του αναπληρωτή εκπαιδευτικού (σχετικά άρθρο 11 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά και υπ' αριθ. 21406/Δ2/29-02-2012 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β, 615/5-3-2012), υπ' αριθ. 49104/Δ1/10-4-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β, 1017/24-4-2013), υπ' αριθ. 80110/Δ1/22-5-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄, 1435/4-6-2014), υπ' αριθ. 130262/Ε1/18-08-2015  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β, 1765/19-08-2015), υπ’ αριθ. 139997/Ε2/1-9-2016 (ΦΕΚ 2845 τ. Β') απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υπ’ αριθ. 20351/Ε2/6-2-2018 (ΦΕΚ 617/23-2-2018, τ. Β΄) Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την παράταση της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3848/2010), η εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης, άλλως η παροχή της ευκαιρίας πρόσληψης του αναπληρωτή εκπαιδευτικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συνταγματικά κατοχυρωμένο στο άρθρο 22 παρ 1 Σ δικαίωμα στην εργασία. Στο βαθμό που βασικό κριτήριο για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, πολύ δε περισσότερο για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και την επαναπρόσληψή τους κάθε διδακτικό έτος αποτελεί η εκπαιδευτική προϋπηρεσία,  η αναγνώριση των πάσης φύσεως αδειών λόγω μητρότητας ή με σκοπό τη διευκόλυνση των οικογενειακών – γονεϊκών υποχρεώσεων ως χρόνου πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας συνιστά πραγμάτωση του δικαιώματος στην εργασία ως τέτοιου αλλά και ως προσδοκίας δικαιώματος.

 

V.        Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία που αρνείται ν’ αναγνωρίσει τον χρόνο των ανωτέρω αδειών ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία για την κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων (αλλά και για το διορισμό των μόνιμων εκπαιδευτικών) είναι αντισυνταγματική, καθώς οδηγεί σε ανεπίτρεπτο περιορισμό του δικαιώματος στην εργασία και του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή και τη μητρότητα, κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας. Ακόμη κι αν οι πάσης φύσεως άδειες μητρότητας και διευκολύνσεις  υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν αναφέρεται ρητώς  ως εκπαιδευτική υπηρεσία στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 5 ν. 2525/1997, 6 παρ. 34 ν. 3027/2002 και 3 ν. 3848/2010 ούτε και στις ανωτέρω των ν. 1483/1984, 4075/2012, 3655/2008 και 3528/2007, εντούτοις δεν υφίσταται ούτε μία ρητή και ειδική διάταξη νόμου ή άλλη κανονιστική ρύθμιση που να ορίζει ότι ο χρόνος των ανωτέρω αδειών δεν προσμετράται ως πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία.  Άλλωστε, με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 5 ν. 2525/1997, 6 παρ. 34 ν. 3027/2002 και 3 ν. 3848/2010 ο νομοθέτης θέλησε να ορίσει η απασχόληση σε ποια εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνεται υπόψιν για τη μοριοδότηση και το διορισμό προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού ή ωρομισθίου κι όχι να προσδιορίσει κι όχι ν’ αποκλείσει από την έννοια της πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας κάθε περίπτωση απουσίας από τα καθήκοντα κατ’ ενάσκηση νομίμου δικαιώματος.

 

Συμπερασματικά, γνωμοδοτούμε ότι οι διευκολύνσεις – άδειες που χορηγούνται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς με οικογενειακές υποχρεώσεις συνιστούν χρόνο πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας που προσμετράται για τη μοριοδότηση και κατάταξη τους στους Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων.

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
               ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

      28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 92 ΑΘΗΝΑ

        ΤΗΛ. 210 3813828 - 210 3640231-2
      ΦΑΞ: 210 3640233 - ΚΙΝ. 6936630243

       EMAIL: palaio@palaiologoslawyers.com

           www.palaiologoslawyers.com