Απόφαση της ΓΣ για αποσπασμένους στο εξωτερικό

 

Επιμίσθιο

 ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΕΠΙΜΙΣΘΙΩΝ (τελευταία φορά που καταβλήθηκε ήταν για τον Φεβρουάριο του 2015, αύξηση του επιμισθίου, σε αναλογία με το κόστος ζωής, της χώρας απόσπασης, ώστε να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς ο εκπαιδευτικός.

 

·                    Ιατρική Περίθαλψη

     Είναι αυτονόητο για κάθε εργαζόμενο, να έχει δικαίωμα στη δωρεάν ιατρική  περίθαλψη, οπότε, επιβάλλεται να λυθεί  άμεσα το θέμα της ιατρικής κάλυψης των αποσπασμένων και των οικογενειών τους στις χώρες απόσπασης ώστε να μην μένουν ανασφάλιστοι.  Συνεπώς, χρειάζεται να θεσπιστεί η άμεση, ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας.

 

·                    Φοίτηση τέκνων

     Δωρεάν προσχολική κάλυψη των παιδιών των αποσπαμένων εκπαιδευτικών καθώς και δωρεάν φοίτηση σε σχολεία επιλογής των εκπαιδευτικών είτε σε δημόσια αγγλόφωνα είτε σε ελληνικά κολλέγια. Aς σημειωθεί εδώ, ότι υπάρχει παραπληροφόρηση, ακόμη και στο site του Γραφείου Εκπαίδευσης, αναγράφεται ότι η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ τα κολλέγια απαιτούν χρήματα. Ζητάνε  όλο το ποσό για την προσχολική εκπαίδευση  και για τη σχολική εκπαίδευση όλα τα άλλα εκτός διδάκτρων, τα οποία επιβαρύνουν τον εκπαιδευτικό  (π.χ. προκειμένου να εγγράψουν μαθητή στο δημοτικό 100 δολάρια για την αίτηση και 500 δολάρια για την εγγραφή). Οπότε ο εκπαιδευτικός, καλείται σε ατομικές διαπραγματεύσεις και παζάρια!!!

 

·                    Ρόλος αποσπασμένων

    Χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο έλληνας εκπαιδευτικός, θα εργάζεται αξιοπρεπώς, χωρίς να καταπατώνται τα ατομικά και εργασιακά του δικαιώματα, και χωρίς να χρειάζεται να «διαπραγματεύεται» ατομικά το εργασιακό του καθεστώς.

 

  Να επανεξεταστεί ο ρόλος του, τόσο στα κολλέγια, όσο και στα δημόσια σχολεία, ο οποίος είναι υποτιμημένος και υποβαθμισμένος.

 

  Η τοποθέτησή των εκπαιδευτικών,  να συνοδεύεται από τον κανονισμό εργασίας ώστε τα συνεργαζόμενα σχολεία  να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους απέναντι  στον αποσπασμένο δάσκαλο.

 

  Να διασφαλιστούν οι όροι εργασίας όσων τοποθετούνται στα ιδιωτικά κολλέγια, ώστε να μην αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, είτε μηχανισμό απολύσεων, γεγονός που συνεπάγεται  τεράστια κέρδη στις τσέπες των ιδιωτικών κολλεγίων, σε βάρος   του ελληνικού δημοσίου. Να προστατεύσει η ελληνική πολιτεία, τον έλληνα εκπαιδευτικό από τις απαιτήσεις των κολλεγίων, σε  τυφλή υπακοή των εντολών της διοίκησής τους.

 

   Στα  δημόσια, να υπάρξει πιο ουσιαστικός ρόλος, από τον  ρόλο του βοηθού, που ισχύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και που  καθιστά την θέση του, επισφαλή και εξαρτώμενη από την διάθεση της  διοίκησης του σχολείου.

 

  Αυτός ο  έλεγχος  θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως, στις εκθέσεις αναφοράς των ίδιων των  εκπαιδευτικών. 


     Επίσης, να υπάρχει όριο στο αριθμό των σχολείων όπου τοποθετούνται    εκπαιδευτικοί. Υπάρχει εκπαιδευτικός, που είναι τοποθετημένη σε 6 (!!!) σχολεία.

 

  Να διασφαλίζεται το εργασιακό  ωράριο, το οποίο είναι ρευστό και βάση της νομοθεσίας, είναι κάπου ενδιάμεσα στο ωράριο της Ελλάδας και της χώρας υποδοχής.

 

  Χρειάζεται, λοιπόν, να κατοχυρωθεί ο ρόλος του αποσπασμένου εκπαιδευτικού,   που αφενός ως φυσικός ομιλητής της ελληνικής γλώσσας και αφετέρου, ως  έχοντας τις γνώσεις,  μπορεί να υποστηρίξει προγράμματα  με ιστορικά, πολιτισμικά, γεωγραφικά στοιχεία, ώστε να συνδεθεί η διδασκαλία της γλώσσας, με το πλαίσιό της.

 

  Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, είναι   το νέο μεταναστευτικό ρεύμα ελληνικών οικογενειών προς  Αυστραλία, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Γεγονός που σημαίνει, ότι οι νέες κοινωνικές συνθήκες, διαμορφώνουν  και νέες εκπαιδευτικές ανάγκες,   με  τους έλληνες μαθητές σχολικής ηλικίας που φοιτούν στα  σχολεία της Αυστραλίας.

 

 Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νεομεταναστών Ελλήνων,  οι οποίοι είναι αναγκασμένοι, να πληρώνουν την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, είτε σε προγράμματα των κοινοτήτων των ομογενών είτε στα ιδιωτικά κολλέγια, χρειάζεται:

 

-να ενισχυθούν τα δημόσια σχολεία της χώρας υποδοχής, όπου φοιτούν  Έλληνες μετανάστες μαθητές, με ειδικά προγράμματα  ώστε να καλύπτεται εκεί η διδασκαλία της γλώσσας, από τους έλληνες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς

 

-να ερευνηθεί το θέμα δημιουργίας αμιγώς ελληνικού σχολείου ή δίγλωσσου, όπου οι μαθητές αυτοί, θα φοιτούν δωρεάν.

 

·                    Λήξη απόσπασης

 Οι εκπαιδευτικοί που έχουν έρθει πρόσφατα είναι κυρίως αποσπασμένοι με το καθεστώς της τριετίας με επιμίσθιο. Αν ο εκπαιδευτικός, θελήσει να αιτηθεί να διακόψει την απόσπαση, έχει μεν το δικαίωμα, ωστόσο,  χρεώνεται όλα τα εισιτήρια άφιξης και αναχώρησης από την χώρα.

 

   Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνεται με 1.800-2.200 δολάρια το άτομο, φανταστείτε το κόστος για μια οικογένεια!!!

 

    Είναι αυτονόητο, ότι με τους μισθούς της κρίσης, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Και είναι αυτονόητο, ότι αυτή  η συνέπεια θα έπρεπε να καταργηθεί άμεσα.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ