Το εξώδικο που παραδόθηκε από δικαστικό επιμελητή στον αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης της Α' Διεύθυνσης Αθήνας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  "Α' Αθηνών", «Αθηνά», «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», «Παρθενώνας» που εδρεύουν στην Αθήνα και εκπροσωπούνται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

του αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης του Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας

Με ανάρτηση σας στην επίσημη ιστοσελίδα του διαδικτύου την Πέμπτη 19/9/2013, δημοσιεύσατε πίνακα δήθεν προσωρινά υπεράριθμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013 και 2014.   Η ενέργεια σας αυτή είναι μη νόμιμη για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 « Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:

 • α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
 • β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

 • α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
 • β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
  • ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
  • ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

5. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

 • α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
 • β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.
 • γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την   προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών είναι η έκδοση  αποφάσεως  για τον καθορισμό των λειτουργικών κενών, διοικητική πράξη για την οποία αρμόδιο είναι το ΠΥΣΠΕ. Η έλλειψη της αποφάσεως αυτής είναι ουσιώδης και δεν μπορεί να θεραπευθεί ή να δικαιολογηθεί από οποιοδήποτε άλλο λόγο διότι έγκειται στον στενό πυρήνα της αποφασιστικής δραστηριότητας των οργάνων της διοίκησης και προβλέπεται από ειδικές, σαφείς και άμεσης εφαρμογής διατάξεις. Η απόφαση σας για κάλυψη κενών χωρίς την έκδοση της πράξεως από το ΠΥΣΠΕ συνιστά  ευθεία παράβαση των ανωτέρω διατάξεων ουσιαστικού δικαίου άλλως βρίσκεται  σε δυσαρμονία με απρόσωπο κανόνα δικαίου. Για το λόγο αυτό η ενέργεια σας αυτή είναι μη νόμιμη.

Β. Τα διοικητικά όργανα κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων πρέπει να ενεργούν με κριτήριο την αρχή της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Η ανωτέρω ενεργεία σας προσβάλει τις ανωτέρω βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου δημιουργεί ανασφάλεια και σύγχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα σε μια κρίσιμη μάλιστα κοινωνική και οικονομική περίοδο.

Γ. Η απόφαση σας επειδή προκαλεί δυσμενείς συνέπειες στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών μας χρήζει ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αιτιολογία είναι η αναφορά των ρυθμιζόντων την έκδοση της διοικητικής πράξης κανόνων δικαίου και της ερμηνείας αυτών , της διαπιστώσεως της συνδρομής των πραγματικών ή νομικών καταστάσεων εν όψει των οποίων κατά εφαρμογή των κανόνων τούτων επιτρέπεται ή επιβάλλεται η έκδοση της πράξης καθώς και των εν γένει σκέψεων   του διοικητικού οργάνου, οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση ή παράλειψη της εκδόσεως της διοικητικής πράξης και συνεπώς τα στοιχεία της αιτιολογίας δύνανται να αφορούν την νομιμότητα ή την σκοπιμότητα της πράξης.

          Σκοπός της αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητας ελέγχου τόσο από τον διοικούμενο, κατά πόσο η διοικητική πράξη εκδόθηκε προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή διασφάλιση του διοικούμενου και κατά πόσο είναι σύμφωνος ή ευρίσκεται σε αρμονία με τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητας.

          Επομένως η δυσμενής διοικητική πράξη για να είναι πλήρως και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη θα πρέπει και να διατυπώνεται στο σώμα της με σαφήνεια η σκέψη της υπαγωγής της αληθινής πραγματικής βάσης  στο προτασσόμενο κανόνα δικαίου.

Είναι φανερό ότι με αυτή τη δομή και περιεχόμενο η ανωτέρω ενέργεια σας με την έκδοση του πίνακα  στερείται πλήρως  αιτιολογίας πόσο μάλλον της ειδική και εμπεριστατωμένης που ο νόμος γι' αυτές τις περιπτώσεις  επιτάσσει. 

 

Δ. Η έκδοση του ανωτέρω πίνακα έγινε χωρίς την προηγούμενη έκδοση αποφάσεως διαπίστωσης των λειτουργικών κενών για το λόγο δε αυτό η πράξη αυτή είναι καταφανώς ακυρωτέα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ούτε δεσμεύει άλλα όργανα της διοίκησης. Η έκδοση της δύναται να οφείλεται  σε νομική συγγνωστή πλάνη από το αρμόδιο όργανο που την εξέδωσε, σε κάθε όμως περίπτωση η διοίκηση ενέργησε καθ κατά παράβαση και καθ υπέρβαση των ορίων που καταλείπει ο νομοθέτης στη διοίκηση.  Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων η πράξη αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

 Επειδή έχουμε άμεσο και δικαιολογημένο έννομο συμφέρον να διαφυλάξουμε και να προασπίσουμε τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και το δικαίωμα τους σε σταθερή και μόνιμη εργασία.

Επειδή η έκδοση του ανωτέρω πίνακα είναι μη νόμιμη και προκαλεί σοβαρή οικονομική και ηθική βλάβη στα μέλη μας.

Επειδή οφείλετε σύμφωνα με το ΠΔ. 240/2006 να προβαίνετε σε διαβούλευση μεθ’ ημών πριν την έκδοση πράξεων που δημιουργούν σοβαρές αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΈΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ενώπιον ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων

Διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω συμπεριφορά σας.

Σας καλούμε να ανακαλέσετε πάραυτα την ανωτέρω παρανόμως εκδοθείσα πράξη σας και να απέχετε στο μέλλον από την έκδοση σχετικών πράξεων.

Με την επιφύλαξη παντός ετέρου δικαιώματος μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται προς γνώση τους κα για τις νόμιμες συνέπειες. Επικολλήθηκε ένσημο τ.π.δ.α 1,15 €.

                          Αθήνα 20-09-2013

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 37 & ΔΙΔΟΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3813828 - 6936630243

 

Το εξώδικο που παραδόθηκε από δικαστικό επιμελητή στον αναπληρωτή διευθυντή εκπαίδευσης της Α' Διεύθυνσης Αθήνας