Σχετικά με το ζήτημα της ανάθεσης για τις ομάδες εργασίας στα νηπιαγωγεία

Ύστερα από το έγγραφο της Α’ Αθήνας όπου ζητάει από τις προϊσταμένες νηπιαγωγείων να ορίσουν ομάδες εργασίας, καλούμε τις/τους συναδέλφισσες/ους νηπιαγωγούς για ενημέρωση αύριο Πέμπτη 3/4, στις 14.30, στο 39ο-141ο ΔΣ (Τσούντα και Αχαρνών, ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθερίου).

 

Μέχρι τότε να ενημερώσουμε για τα εξής:

 

·        Η ημερομηνία που ορίζεται είναι Παρασκευή 4/4. Άρα, καλούμε να μην αναθέσει κανείς μέχρι τότε. Την Παρασκευή άλλωστε, έχουμε απεργία!

 

·        Οι σύλλογοι διδασκόντων των νηπιαγωγείων ολοκληρώνουν τη σύνταξη των πρακτικών με τα οποία δηλώνουν ότι δε συγκροτούν ομάδα εργασίας. Το δικαίωμα αυτό το έχουμε και τώρα και έχει μεγάλη σημασία να το ασκήσουμε ώστε να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

·        Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία Παρασκευή 4/4 και στη συγκέντρωση ακύρωσης των σεμιναρίων, 12.00, Υπουργείο Παιδείας (ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσα)

 

Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ισχύουν τα ίδια ακριβώς που ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων. Δείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση που αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς.

 

Παρακάτω επισυνάπτουμε σχέδιο πρακτικού:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

 

Σήμερα, ……….....…….. .…./ 04/ 2014, και μετά από πρόσκληση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. νηπιαγωγείου ……………..……………….. σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με τη με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10-12-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του νηπιαγωγείου.

Η/Ο προϊσταμένη/ος ανέγνωσε την παραπάνω εγκύκλιο. Ακολούθησε συζήτηση με βάση το Νόμο 3848/2010, το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 και την εγκύκλιο 190089/Γ1, 10-12-2013, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) για τα παραπάνω, τις Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης» και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης». Η θέση του Συλλόγου Διδασκόντων συνοψίζεται στα παρακάτω:  «Θεωρούμε  πως η αξιολόγηση δεν υπηρετεί την προώθηση των σύγχρονων μορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών των μαθητών και δε στοχεύει στη βελτίωση του συνολικού και πολυδιάστατου έργου των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, μέσω της υποταγής σε αξιολογικούς δείκτες,  διαμορφώνεται ένα σχολείο που οδηγεί στην υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών, στη συρρίκνωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου, στη χειροτέρευση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών και εντέλει στην απόλυση  χιλιάδων εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση δε χρειάζεται σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση  πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά. Με βάση τα παραπάνω δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην «αυτοαξιολόγηση».

Στη συνέχεια η/ο προϊσταμένη/ος στην ερώτηση ποιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει προσφορά των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και ως εκ τούτου δε συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

η/ο προϊσταμένη/ος                                                                 οι εκπαιδευτικοί