Πολύ σοβαρή επιστολή-τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία ΖΕΠ Πατησίων (44ο-152ο) σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος ΖΕΠ

Αθήνα 16/06/2014

Προς τον υπεύθυνο εφαρμογής  και υλοποίησης προγράμματος ΖΕΠ

κο Ματσαγγούρα Ηλία

(Δια μέσω του διευθυντή του 152ου Δ.Σ.Αθήνας)

Αξιότιμε κύριε,

Οι υπογραφόμενοι εκπαιδευτικοί της ΖΕΠ Πατησίων, που υλοποιούμε μαζί με όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων το εν λόγω πρόγραμμα, θεωρούμε χρέος μας να αναφέρουμε και να κοινοποιήσουμε για λόγους παιδαγωγικής ευθύνης, ότι τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του ΖΕΠ παρατηρήθηκε αναντιστοιχία προγραμματισμού και υλοποίησης του (σύμφωνα με την Ένταξη της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 με Α.Π 11334 από την ΕΙΔΙΚΗ Γραμματέια διαΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν ελλείψεις και εμπόδια στους εξής τομείς:

Α) τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Το δεύτερο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος , οι συνδιδάσκαλοι τοποθετήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011, ενώ το τρέχον σχολικό έτος τον Ιανουάριο του 2014. Δεδομένης της εναλλαγής του εκπαιδευτικού προσωπικού, η επιμόρφωση σε θέματα, που άπτονται της λειτουργίας του ΖΕΠ είναι επιβεβλημένη, όπως άλλωστε αναγράφεται στην Πράξη λειτουργίας του. Παρόλα αυτά , η επιμόρφωσή τους δεν υπήρξε ολοκληρωμένη καθώς πραγματοποιήθηκε σε πολύ σύντομο χρόνο – πιο συγκεκριμένα για το τρέχον σχολικό έτος έλαβε χώρα σε 2 τρίωρες συναντήσεις.

Β) επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Παρατηρήθηκε έλλειψη προγραμματισμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς αυτή γινόταν αποσπασματικά τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς τον τρόπο υλοποίησής της. Πιο συγκεκριμένα δεν πραγματοποιήθηκαν όλες οι ώρες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, δεν υπήρξε θεματική συνοχή μεταξύ τους, χρονική συνέπεια ούτε και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων της. Επιπλέον η πραγματοποίηση τους σε άτακτα χρονικά διαστήματα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος.

Γ) Συναφές με το προαναφερθέν ζήτημα αποτελεί και η αμειβόμενη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την 2η τροποποίηση, [τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 18284/05-12-2011 απόφασης υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία)] «η επιμόρφωση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς των ΖΕΠ» (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΜΟΝΑΔΑ Β3 /Αρ.πρωτ.: 14624/19-12-2013)

Από το 2010 και έπειτα οι εκπαιδευτικοί του σχολικού συγκροτήματος τύποις και μόνο αποτελούσαν μέλη ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, δραστηριότητα η οποία δεν υλοποιήθηκε έως το σχολικό έτος 2013-14. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις στις αρχές Μάιου του 2014 τους ζητήθηκε να συμμετάσχουν στη διαδικασία, προκειμένου να δοθούν τα παραδοτέα μέχρι τον Ιούλιο, όπως προβλέπεται από την 2η τροποποίηση οδηγού υλοποίησης [και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου (ΑΠ 14433/17-12-2013)].

Δ) Τοποθέτηση ψυχολόγων, ειδικού ερευνητή, ειδικού συνεργάτη υπεύθυνου για τις μαθησιακές δυσκολίες. Οι ψυχολόγοι και ο ειδικός ερευνητής τοποθετήθηκαν την 4η χρονιά υλοποίησης του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια τα διαγνωστικά τεστ χορηγήθηκαν από εκπαιδευτικούς του σχολείου σε όλους τους μαθητές κατά την έναρξη και λήξη του εκάστοτε σχολικού έτους. Ωστόσο – εκτός λίγων εξαιρέσεων – τα αποτελέσματα δεν έγιναν γνωστά στους εκπαιδευτικούς τα προηγούμενα 3 χρόνια, προκειμένου να δρομολογηθεί πρόγραμμα παρέμβασης στους μαθητές στους οποίους κρινόταν απαραίτητο. Κατά το τρέχον διδακτικό έτος και πιο συγκεκριμένα μόνο τους τελευταίους 1 με 2 μήνες πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες όχι μόνο ήταν αποσπασματικές αλλά και διατάραξαν το ωρολόγιο πρόγραμμα συγκεκριμένων τάξεων.

Γενικότερα, υπήρξε μια εντατικοποίηση των εργασιών και δραστηριοτήτων του ΖΕΠ τους τελευταίους μήνες προκειμένου να δοθούν τα προγραμματισμένα παραδοτέα εμπρόθεσμα. Ωστόσο, αυτό οδήγησε όχι μόνο στην πλημμελή εκτέλεση των αντίστοιχων διεργασιών καθώς και στην παρεμπόδιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των τάξεων. Όλα αυτά μας δημιουργούν προβληματισμούς, που άπτονται τόσο στη σωστή υλοποίηση του προγράμματος όσο και την αποτελεσματικότητά του.

            Λαμβάνοντας υπόψην τα προαναφερθέντα καθώς και την έλλειψη πληροφόρησης όσον αφορά σε θέματα, που άπτονται της λειτουργίας και επέκτασης του προγράμματος ΖΕΠ, θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα και ζητούμε γραπτή απάντηση από τους αρμοδίους:

•         Τα διαγνωστικά τεστ, που έγιναν τις προηγούμενες χρονιές από εκπαιδευτικούς του σχολικού μας συγκροτήματος έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας από τους υπεύθυνους; Αν ναι, γιατί δεν μας γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα προκειμένου να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις; Αν όχι, ποιος ο λόγος συνέχισης της χορήγησής τους; Ποιο είναι τελικά το όφελος για τους μαθητές;

•         Γιατί δε ζητήθηκε ως παραδοτέο, εκπαιδευτικό υλικό τα προηγούμενα 3 χρόνια από τις ομάδες εργασίας; Πώς αξιολογούνται τα παραδοτέα αυτά όταν προέρχονται από μέρος και όχι από το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων;

•         Πώς δρομολογείται η αξιολόγηση του προγράμματος, όταν υπάρχουν παραδοτέα εκπαιδευτικού υλικού, διαγνωστικών τεστ και παρεμβάσεων που έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα ελάχιστων μηνών κατά το τελευταίο και μόνο έτος υλοποίησης του προγράμματος;

•         Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και κατ΄ επέκταση η συνέχιση του ΖΕΠ στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και εν γένει στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες που συμμετέχουν, όταν υπάρχουν οι παραπάνω ενστάσεις για την αναντιστοιχία προγραμματισμού και υλοποίησης του ΖΕΠ;

Οι υπογραφόμενοι εκπαιδευτικοί ΖΕΠ Πατησίων

ακολουθούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

•         Δ/ντή 44ου Δ.Σ. Αθηνών

•         Σχολικό Σύμβουλο 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών

•          Κα Χατζημανώλη Δήμητρα, , Διευθύντρια της Δ/νσης Π.Ε

•         Κο Προϊστάμενο του τμήματος παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης Π.Ε Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής

•         Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και

 Θρησκευμάτων & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης

 6. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ

•         Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

•         Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. ''Ο Αριστοτέλης''

•         Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε."ο Παρθενώνας"