Συντονιστικό νηπιαγωγών: Τι γίνεται με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και το Νηπιαγωγείο;

2015-09-29 14:09

 

Στην εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. Φ1/143059/Δ2 14-09-2015[1] με θέμα: «Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» υπάρχει διευκρίνιση στην οποία αναφέρεται το εξής:

 

«Επισημαίνεται ότι: η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε εννέα τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχήςΗ φοίτηση στο Νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.».

 

Ο νομοθέτης αυθαίρετα εξαίρεσε τον ένα χρόνο υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Το Νηπιαγωγείο είναι ελληνικό σχολείο, τμήμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με το Ν 3518 ΦΕΚ272 Α/21-12-2006 και θα έπρεπε να προσμετράται κανονικά ο χρόνος φοίτησης των παιδιών.

 

Είναι απορίας άξιον γιατί ο νομοθέτης απαξιώνει, υποβαθμίζει και εξαιρεί το έργο της προσχολικής εκπαίδευσης, ειδικά στην περίπτωση των αλλοδαπών μαθητών, για τους οποίους αποτελεί διαδικασία κομβική, καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα  προσωπική τους εξέλιξη και μαθητική τους επίδοση.

 

Καλούμε τη ΔΟΕ  να κινηθεί συνδικαλιστικά αλλά και μέσω της νομικής συμβούλου  της, της κας Τσίπρα  να κάνει προσφυγή προκειμένου να αρθεί η αδικία έναντι όλων των αλλοδαπών μαθητών που φοίτησαν στα Νηπιαγωγεία της χώρας τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι ντροπή για όλους μας ακόμα και ένας μαθητής να μην θεμελιώσει το δικαίωμα για ιθαγένεια λόγω ελλιπούς χρόνου φοίτησης,  επειδή κατά την κρίση του νομοθέτη η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο δεν έχει ουσιαστική σημασία και δεν υπάρχει λόγος να προσμετρηθεί.

 

 


[1] Ν 4332/2015 ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας-Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για την χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».