Ρουμπής Τάκης, αιρετός Α' Αθήνας, Συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28/08/2020

2020-08-28 14:16

Διαβάστε το ενημερωτικό  εδώ