Νομοθετήματα και διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας

2015-09-08 07:14

 

 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)

https://www.pi-schools.gr/programs/depps/

 

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2015-2016 ισχύουν:

Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος Φ.6/1064/76958/Δ1/14-5-2015

Για το ΑΔΥΜ οι εγκύκλιοι:

α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015

β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας

 

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013

Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013

Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013

 

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει

η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013

και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2015-16 ισχύει η

Φ.12 /1039 /137119 / Δ1/3-9-2015

 

Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος 2015-2016

Ισχύει η εγκύκλιος Φ. 50/660 / 86320 /Δ1/29-5-2015

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2015- 2016 

(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2015-2016 ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

 

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα

ισχύουν οι:

Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006

Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)

 

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄

Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η:

Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄ 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄

 

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ

ισχύουν:

ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)

154158/Γ1/26-9-2014, εγκύκλιος

η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  164871 /Γ1/1-11-2013

η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012

Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011  ισχύουν οι :

Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β΄)

Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β΄)    

             

Για την Ευέλικτη Ζώνη

στα συμβατικά σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005

στα ΕΑΕΠ ισχύει η

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011

 

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:

α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012

β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015

γ) Συμπληρωματικές ενέργειες 6607/31-8-2015

Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση εγυκλίου)

 

ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:

Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

Φ52/632/81912/Δ1/22-5-2015

Φ 52/1034/133898/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

Φ 52/1035/133897/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

Φ.52/1036/133905/Δ1/27-8-2015  (Διαδικασία προμήθειας)

Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Ισχύει η  Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄

 

ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:

Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

 

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:

Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011, εγκύκλιος

Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012, εγκύκλιος

 

VI. Επιλογή σημαιοφόρων

Ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)

Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α  και  Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος

 

VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)

 

VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος

 

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 Υ.Α.

16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος 

Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010

 

Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10

και η Υ.Α.

2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)

β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η

2/71338/0026/22/7/2013 Υ.Α.

 

ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η  Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010

XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει η  Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)

129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)

2595/1-9-2015 (έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)

Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β

126807/14-11-2003

4115/Γ7/16-1-2004

17485/Γ7/17-2-2004

36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄

XVIII. Ασφάλεια μαθητών

Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007

XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)

XX. Απουσίες μαθητών

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)

ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ισχύουν οι 

132328/Γ2/7-12-2006

100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.

ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν: 

 49181/Γ2/18-5-2005

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)

XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)

XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία 

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)

353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2)  και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)

XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)  

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2015-2016)

Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η:

Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010

Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η

133099/Γ2/19-9-2013

ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

Ισχύουν:

24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.

η τροποποίησή της

Αριθμ. 32807/1-9-2014 Κ.Υ.Α.

29261/23-7-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Αριθμ. Πρωτ. 34232/11-9-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582   2011_2794   2012_1896   2013_1858

 

Κατεβάστε:

εδώ τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 

 

πηγή: https://www.gdimitrakopoulos.gr/