Η Νομική Σύμβουλος της ΔΟΕ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου

2016-08-28 11:43

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΟΕ 

Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα 

 

Αξιότιμες κυρίες/κύριοι, μετά την έκδοση του Π. Δ. 69/2016 για την βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τις εξής παρατηρήσεις: 

 

 Ο νόμος 4369/2016, σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το Π. Δ. 69/2016 αφορά αποκλειστικά και μόνο την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, για όλες τις συνέπειες, που εκ του νόμου συνδέονται με αυτήν, όπως επιλογή προϊσταμένων, προαγωγές κλπ. Σημειώνεται, ότι με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) είχε προηγηθεί η αποσύνδεση της μισθολογικής από την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Οι μοναδικές προϋπηρεσίες, που αναγνωρίζονται για την μισθολογική προώθηση των υπαλλήλων, είναι αυτές, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ.1 του Ν.4354/2015, ήτοι υπηρεσία στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου κλπ. Η διάταξη του άρθρου 6 του Ν.4024/2011, το οποίο προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού διατάγματος, για την μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καταργήθηκε από την διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4369/2016. 

 

ΣΥΝΕΠΩΣ, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, βάσει των διατάξεων του Π. Δ. 69/2016 σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει προσαύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, ενώ η σχετική νομοθετική πρόβλεψη για μισθολογική ένταξη της προϋπηρεσίας αυτής καταργήθηκε. 

 

 Ακόμα όμως και στην περίπτωση των επιλογών στελεχών εκπαίδευσης, η βαθμολογική εξέλιξη βάσει προσμέτρησης προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα ελάχιστη σημασία έχει διότι ο νόμος 4327/2015 ρητώς ορίζει ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε κάθε βαθμίδα της ιεραρχίας. Παράλληλα, εξίσου ρητώς ορίζει ποιά υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη, ήτοι η εκπαιδευτική υπηρεσία στην Δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση και η υπηρεσία ως αναπληρωτές. Την ίδια στιγμή, εξάλλου, προβλέπει και την έννοια της απαιτούμενης διδακτικής υπηρεσίας, ως άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 17 παρ.4). 

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ακόμα και εάν αναγνωριστεί προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, αυτή δεν επηρεάζει την διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αφού προϋπόθεση για την επιλογή δεν είναι η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού αλλά τα έτη διδακτικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας. 

 

 Αναφορικά με την επίδραση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στην μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, η οποία προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, όπως τροποποιήθηκε, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι παρά το γεγονός, ότι η ως άνω διάταξη κάνει λόγο για "έτη υπηρεσίας" χωρίς να αναφέρεται σε εκπαιδευτική ή άλλη υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας μέχρι σήμερα, ερμηνεύει την εν λόγω διάταξη κατά τρόπο, ώστε να λαμβάνει υπόψη για την μείωση του ωραρίου μόνο την εκπαιδευτική υπηρεσία, επικαλούμενο μάλιστα την υπ' αριθμ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ωστόσο, πλέον κάθε άλλο παρά επίκαιρη μπορεί να θεωρηθεί πια. 

 

ΣΥΝΕΠΩΣ, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να ασκήσει επιρροή στην μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, βάσει των ετών υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ερμηνευτική κατεύθυνση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, για τον χώρο της εκπαίδευσης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, κανένα ουσιαστικό μισθολογικό ή άλλο όφελος για τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να έχει. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια καταγραφής της έκτασης του προβλήματος αλλά και προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω έδαφος για τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις της Οργάνωσης, θα ήταν σκόπιμο όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης (σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το Π.Δ. 69/2016). Παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. 

 

Με εκτίμηση, Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Νομική Σύμβουλος