Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου ΔΟΕ για αναγνώριση πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ

2017-07-23 09:02

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

               Ι. Επί του ερωτήματος.

               Ετέθη υπόψη μου το ερώτημα του Συλλόγου Μύσων, το οποίο αφορά στην αναγνώριση των πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ και η ισοτίμιση αυτών με τα πτυχία ΤΕΙ, υπό το πρίσμα προφανώς των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

               ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων

               Το άρ. 5 του ν.1865/1989 προβλέπει: «Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ 1. Τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων), είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων. 2. Τα πτυχία ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφ` όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας. Η επαγγελματική ή και διδακτική πείρα διαπιστώνεται από το Συμβούλιο του αντίστοιχου ΤΕΙ έπειτα από εισήγηση του τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας σχολής. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας. 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 1404/1983 και το προεδρικό διάταγμα 387/1989 (ΦΕΚ 169/16.6.89 τ.Α) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, καταργούνται».

 

            Η νομολογία έχει κρίνει, βάσει της ως άνω διατάξεως, (ΣτΕ 2484/2015 ΝΟΜΟΣ, 283/2014 ΔΕΦ ΑΘ, ΝΟΜΟΣ), περί της ισοτίμησης των πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ με τα ΤΕΙ, δεχόμενη ανεπιφύλακτα, ότι σε περίπτωση, πτυχίων, που ελήφθησαν κατόπιν φοίτησης τριών ετών (6 εξαμήνων) αυτά είναι ισότιμα με πτυχία ΤΕΙ ενώ σε περίπτωση, φοίτησης για χρόνο μικρότερο των τριών ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται, ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφ’ όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας, με απόφαση του Συμβουλίου του αντίστοιχου ΤΕΙ.

 

            Το άρ. 14 του 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Ν.4473/2017 προβλέπει την αποτίμηση, κριτηρίων επιλογής Διευθυντών εκπαίδευσης, προϊστάμενων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. «1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται «με δέκα (10) έως δώδεκα (12) μονάδες κατ` ανώτατο όριο», οι οποίες κατανέμονται ως εξής: «α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.». β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης): 2 μονάδες. «γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό».

 

            ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που προσήκει στο ερώτημα.

Εκ των ανωτέρω είναι προφανές, ότι δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο απόκλισης από την ερμηνεία, ότι οι κάτοχοι πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ τριετούς διάρκειας και οι απόφοιτοι ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ μικρότερης διαρκείας φοιτήσεως, εφόσον έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα στο άρ. 5 του ν.1865/1989, πρέπει να λάβουν τα μόρια, που αντιστοιχούν σε δεύτερο πτυχίο ΤΕΙ, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να μην προκύπτει ρητώς από το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε, αλλά μολαταύτα προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια, από ρητή διάταξη νόμου, ενώ επιπροσθέτως η ισοτίμηση έχει επικυρωθεί νομολογιακά και μάλιστα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Αθήνα, 20-7-2017

Παραμένω στην διάθεση σας, για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα

Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος ΔΟΕ