Γνωμοδότηση Μ. Τσίπρα σχετικά τη μείωση ωραρίου με τα χρόνια υπηρεσίας των συναδέλφων αναπληρωτών

2015-12-09 07:19

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. Επί του ερωτήματος

            Μου ζητήθηκε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής ΠΕ Σωτηρίου να γνωμοδοτήσω επί του κάτωθι ερωτήματος:

 

«Α.Π.189/19-10-15                                                                                                                 Προς : ΔΟΕ        

  

Αίτημα νομικής γνωμοδότησης για τη μείωση ωραρίου με τα χρόνια υπηρεσίας των συναδέλφων αναπληρωτών

 

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από αίτημα συναδέλφου αναπληρώτριας, με κλεισμένα 10 χρόνια πραγματικής προϋπηρεσίας, προς τη διεύθυνση Ανατολικής Αττικής  για μείωση ωραρίου σε 23 ώρες σύμφωνα με το νόμο, η διεύθυνση υποστήριξε ότι δεν είναι σαφές το νομικό πλαίσιο ότι οι αναπληρωτές δικαιούνται τη μείωση του ωραρίου. Αντί για τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου και την υπογραφή με αυτό της σύμβασης με την αναπληρώτρια, υπέβαλε αίτημα προς το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου για να δοθεί απάντηση στο αν οι αναπληρωτές δικαιούνται τη μείωση ωραρίου.

 

            Τόσο ο σύλλογος κ Σωτηρίου όσο και οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής επικαλέστηκαν τα κατοχυρωμένα και νομικά, δικαιώματα στο ίσο ωράριο των αναπληρωτών σύμφωνα με τους νόμους Ν 2517/97 και Ν 3149/03. Ωστόσο, η διεύθυνση επικαλέστηκε το νόμο για το μισθολόγιο και την αναγνώριση μέχρι τα 7 χρόνια για τους αναπληρωτές και δεν αποδέχτηκε αυτό που υποστήριξε και ο σύλλογος ότι αυτό αφορά τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη και μόνο και όχι την κατοχύρωση του κλιμακωτού ωραρίου η οποία προβλέπεται από προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο.

 

            Με βάση τα παραπάνω επειδή θεωρούμε πολύ σημαντικό την κατοχύρωση των ίδιων δικαιωμάτων στο θέμα του ωραρίου για όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές γιατί κινδυνεύουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αμφισβητηθεί αυτό στο εξής για όλους τους αναπληρωτές συναδέλφους. Ζητάμε από τη ΔΟΕ να τεκμηριώσει και νομικά με γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ το ζήτημα της μείωσης του ωραρίου των αναπληρωτών αλλά και να βάλει στην ατζέντα των διεκδικήσεών  τόσο με συγκεκριμένες αγωνιστικές πρωτοβουλίες  όσο και στις άμεσες επαφές της με το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να μην υπάρξει πισωγύρισμα σε αυτό το ζήτημα».

 

ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων.

 

Το άρθρο 9 παρ.3 του ν. 2517/1997, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 ορίζει:  «7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1.9.1997 ως εξής: I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20.II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 12. III) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10. IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8. V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό καί το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους. γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997».

 

               Με το άρθρο 13 παρ. 45 γ του ν. 3149/2003 προβλέφθηκαν τα εξής: «γ)Οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160Α) και της παρ. 14του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές».

 

               Βάσει της διατάξεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν Δ2/136102/03-12-2003 εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Πληροφορίες σχετικά με το ωράριο διδ/λίας Εκπ/κών προσωρινών Αναπληρωτών» σύμφωνα με την οποία «ύστερα από τη δημοσίευση του Ν. 3149/03 σας πληροφορούμε ότι: Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς υπολογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας τους για προσδιορισμό του ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ανάλογα με αυτό γίνεται η μείωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου».

 

            Το ισχύον συνεπώς νομικό πλαίσιο για το ωράριο των προσωρινών αναπληρωτών, το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει κανονικά είναι το διαγραφόμενο από τις ως άνω διατάξεις.

 

            Επιπροσθέτως, με την υπ’ αριθμόν 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προσδιορίστηκε η προϋπηρεσία, που λαμβάνεται υπόψιν για τον καθορισμό του ωραρίου, ως εξής: 1) στα δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 2) στα Μουσικά Σχολεία 3) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων 4) για την εφαρμογή του Προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης 5) Στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 6) στα Ναυτικά Λύκεια 7) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 8) στα Εκκλησιαστικά Λύκεια 9) στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 10) στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 1566/1985, άρθρο 41 παρ.4 του ν. 3762/2009, 11) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρθρου 59 του ν. 1566/1985, 12) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης 13) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρθρου 59 του ν. 1566/1985 14) για την εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Κέντρου Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές 15) στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 16) στα δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό την διοικητική εποπτεία του αρμοδίου σε κάθε κράτος Υπουργείου των χωρών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17) Σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο 18) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 19) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης 20) στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 21) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22) στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Επίσης, λαμβάνεται υπόψιν 1) προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  2) η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, ή υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων στον Καναδά 3) η αναγνωρισμένη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.8 του ν. 2817/2000 και του άρθρου 23 παρ.5 του ν. 3699/2008 4) προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδας Μονάδες Ειδικές Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Τα ανωτέρω ρητώς προβλέπονται στην υπ’ αριθμόν Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως στο ως άνω ερώτημα.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι προφανές, ότι και στους αναπληρωτές εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μείωσης του ωραρίου. Το πλαίσιο, που ρυθμίζει την ως άνω μείωση του ωραρίου, είναι αποκλειστικό, προβλέπεται ρητώς εκ του νόμου και ως εκ τούτου ουδεμία σχέση ή εφαρμογή μπορούν να έχουν οι διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου, που βεβαίως δεν τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω.

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Αθήνα, 2/12/2015

Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος