Ενημερωτικό 22ο Δίπλα/Διαμαντοπούλου αιρετών εκπροσώπων εκλεγμένων με τις Παρεμβάσεις 35η, 36η, 37η & 38η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

2020-10-04 11:13

Πραγματοποιήθηκαν οι 35η, 36η, 37η & 38η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 11, 13, 15 & 17-09-2020, ημέρες Παρασκευή, Κυριακή, Τρίτη και Πέμπτη αντίστοιχα.

 

 

35η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(11/09/2020)

 

 

Πραγματοποιήθηκε η 35η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 11-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

 

Το συμβούλιο επικύρωσε την προσωρινή τοποθέτηση τριών (3) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στα σχολεία 59ο ΔΣ Αθηνών, 51ο ΔΣ Αθηνών και 28ο ΔΣ Αθηνών.

 

 

36η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(13/09/2020)

 

 

Πραγματοποιήθηκε η 36η συνεδρίαση στις 13-09-2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

 

Το συμβούλιο επικύρωσε την προσωρινή τοποθέτηση ογδόντα οκτώ (88) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 & εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) εκπαιδευτικών ΠΕ70 Γενικής Αγωγής στη διάθεση με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2020-21 (βλέπε εδώ την ανάρτηση του ΠΥΣΠΕ στην ιστοσελίδα της Δ/νσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2020).

Αποσπάστηκαν ογδόντα τρεις (83) εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικοί ΠΕ70. Οι υπόλοιποι δεν αποσπάστηκαν γιατί δεν υπήρχε κενό στα σχολεία προτίμησής τους.

Μετά τη διαδικασία προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά των σχολείων για τα οποία ανέρχονται σε 133 για τα νηπιαγωγεία και 120 για τα δημοτικά σχολεία.

 

Καταψηφίσαμε τον προσδιορισμό των κενών γιατί δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, και όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο ενημερωτικό μας, δε συμφωνούν με τα στοιχεία που δηλώνουν τα σχολεία και κοινοποιούν οι τοπικοί σύλλογοι.

 

 

 

Θέμα 2ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ με ολική διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας.

 

Το συμβούλιο επικύρωσε την τοποθέτηση τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 (Εικαστικά) Γενικής Αγωγής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ με ολική διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας (βλέπε εδώ την ανάρτηση του ΠΥΣΠΕ στην ιστοσελίδα της Δ/νσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2020).

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, τα οποία ανέρχονται σε 102.

 

 

 

37η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(15/09/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 37η συνεδρίαση στις 15-09-2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 των σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Α’ Αθήνας.

 

Το συμβούλιο επικύρωσε τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ79, ΠΕ86 των σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΠΕ Α’ Αθήνας.

 

 

Θέμα 2ο: Αμοιβαίες αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας.

 

Το συμβούλιο επικύρωσε τέσσερις (4) αμοιβαίες αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ΠΕ70.

 

 

Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήσεων βελτίωσης θέσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής.

 

Το συμβούλιο εξέτασε δεκατέσσερις (14) αιτήσεις βελτίωσης θέσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής. Ικανοποίησε τις δεκατρείς (13) οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι εκπαιδευτικοί αντικατασταθούν. Η μία (1) δεν ικανοποιήθηκε επειδή δεν υπήρχε κενό στα σχολεία προτίμησης που αιτήθηκε η συνάδελφος.

 

 

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών της Δ/νσης ΠΕ Α’ Αθήνας στην Ειδική Αγωγή.

 

Το συμβούλιο εξέτασε αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 (Ειδικής Αγωγής) στην Ειδική Αγωγή, εννιά (9) και μία (1) αντίστοιχα. Ικανοποίησε τις οκτώ (8) από αυτές. Δύο (2) δεν ικανοποιήθηκαν λόγω μη ύπαρξης κενού στα σχολεία που αιτήθηκαν οι συναδέλφισσες.

 

Επίσης, το συμβούλιο εξέτασε πέντε (5) αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Γενικής Αγωγής) στην Ειδική Αγωγή. Ικανοποίησε τις τέσσερις (4). Μία (1) δεν ικανοποιήθηκε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.

 

 

Θέμα 5ο: Εξέταση ένστασης λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.

 

Το συμβούλιο εξέτασε και ικανοποίησε μία (1) ένσταση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 για απόσπαση από το 7ο Νηπ/γείο Καισαριανής στο 69ο Νηπ/γείο Αθηνών.

 

 

Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήσεων απόσπασης και ανακλήσεων απόσπασης στη Γενική Αγωγή

 

Το συμβούλιο εξέτασε έξι (6) αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60 (Γενικής Αγωγής) στη Γενική Αγωγή από:

  1. το 139ο Νηπ/γείο Αθηνών στο 26ο Νηπ/γείο Αθηνών

  2. το 72ο ΔΣ Αθηνών στο 35ο ΔΣ Αθηνών (ικανοποιήθηκε)

  3. το 17ο ΔΣ Αθηνών στο 1ο ΔΣ Γαλατσίου (ικανοποιήθηκε)

  4. το 41ο ΔΣ Αθηνών στο 15ο ΔΣ Αθηνών (ικανοποιήθηκε)

  5. το 8ο ΔΣ Ζωγράφου στο 87ο ΔΣ Αθηνών (ικανοποιήθηκε)

  6. το 137ο ΔΣ Αθηνών στο 87ο ΔΣ Αθηνών (δεν ικανοποιήθηκε γιατί δεν υπήρχε κενό)

 

Επίσης, το συμβούλιο ικανοποίησε το αίτημα ανάκλησης της λειτουργικής υπεραριθμίας και επιστροφής στην οργανική του (113ο ΔΣ Αθηνών) εκπαιδευτικού ΠΕ70 Γενικής Αγωγής που υπηρετούσε στο 142ο ΔΣ Αθηνών, λόγω ακύρωσης της υπεραριθμίας από κενό που δημιουργήθηκε στην οργανική του.

 

Το συμβούλιο εξέτασε και ικανοποίησε τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 στη Γενική Αγωγή από:

  1. το 105ο ΔΣ Αθηνών στο 134ο ΔΣ Αθηνών

  2. το 13ο ΔΣ Αθηνών στο 1ο ΔΣ Βύρωνα

  3. το 11ο ΔΣ Αθηνών στο 9ο ΔΣ Γαλατσίου

 

Το συμβούλιο εξέτασε μία (1) αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ05 (γαλλικών) και μία (1) ΠΕ07 (γερμανικών) τις όποιες δεν ικανοποίησε λόγω μη ύπαρξης κενών στα σχολεία που αιτήθηκαν οι συναδέλφισσες.

 

 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω αποσπάσεων και ανακλήσεων προσδιορίστηκαν τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων στην Γενική και Ειδική Αγωγή ως εξής:

 

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 Γενικής Αγωγής 143 σε 99 Νηπιαγωγεία

Λειτουργικά κενά ΠΕ70 Γενικής Αγωγής 134 σε 72 Δημοτικά σχολεία

Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ ΠΕ60 14 (3 σε Ειδικά Σχολεία και 11 σε Τμήματα Ένταξης)

Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ ΠΕ70 49 (22 σε Ειδικά Σχολεία και 27 σε Τμήματα Ένταξης)

 

 

Καταψηφίσαμε τον προσδιορισμό των λειτουργικών κενών και ειδικά αυτών της Ειδικής Αγωγής, γιατί δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ικανών να διασφαλίσουν τα μαθησιακά δικαιώματα των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (προσφύγων, οικονομικά ασθενών κλπ.) και την αναγκαία στήριξη για την ομαλή ένταξή τους και φοίτηση στο δημόσιο σχολείο.

 

 

 

38η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(17/09/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 38η συνεδρίαση στις 17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 (αγγλικών) που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας

Το συμβούλιο ικανοποίησε μία (1) αίτηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ06 (αγγλικών) στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας στο 13ο Δ.Σ. Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

                                                 Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης