ΔΟΕ: Υπόδειγμα ένστασης απορριφθέντων από τους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. για μη καταβολή παραβόλου

2019-11-27 23:26

                Σας αποστέλλουμε υπόδειγμα ένστασης απορριφθέντων από τους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. για μη καταβολή παραβόλου, που συνέταξε η νομική μας σύμβουλος.

                Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη ένσταση ξεπερνά τις 260 λέξεις που μπορεί να δεχτεί η φόρμα του Α.Σ.Ε.Π. και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να επισυναφθεί σε αυτήν ως συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.

                Οι υποβάλλοντες την ένσταση θα πρέπει να δείξουν εξαιρετική προσοχή στη συμπλήρωση των πεδίων σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής ένστασης του Α.Σ.Ε.Π. τις οποίες και επισυνάπτουμε.

 

Με την παρούσα ενίσταμαι κατά της εγγραφής μου στους πίνακες απορριπτέων της προκηρύξεως 3ΕΑ/2019, στην οποία συμμετείχα ως υποψήφιος στον κλάδο _______________ με αριθμό ______________, με την αιτιολογία «Μη καταβολή παραβόλου». Από την ευρισκόμενη στον φάκελο της προκηρύξεως αίτησή μου προκύπτει, ότι κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, προέβην πραγματικά στην έκδοση του αναλογούντος παραβόλου, όπως απαιτούσε η προκήρυξη [σελίδα 393 αυτής: «ΙΙ. Να εκδώσουν παράβολο τριών [3] ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου [..]»], τον αριθμό του οποίου και ανέγραψα στο σώμα της αιτήσεώς μου.

Για την έκδοσή του, μάλιστα, ακολούθησα τον σχετικό σύνδεσμο στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος οδηγεί στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου και για την έκδοση του παραβόλου, αφενός ήταν προσυμπληρωμένα όλα τα προσωπικά μου στοιχεία ενώ το μοναδικό στοιχείο που μου ζητήθηκε από το σύστημα ήταν η επιλογή του φορέα και της διαδικασίας [Α.Σ.Ε.Π./υποβολή αίτησης] και η καταχώρηση του ΙΒΑΝ του λογαριασμού μου. Ωστόσο, ούτε από την προκήρυξη, ούτε από τον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., δεν ήταν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σαφές, ότι κατά την καταχώρηση του ΙΒΑΝ του λογαριασμού μου στο ΤΑΧΙS δεν λαμβάνει χώρα αυτομάτως και η πληρωμή του παραβόλου, όπως ευλόγως δημιουργείται η εντύπωση σε κάθε χρήστη, ο οποίος καταχωρεί τα προσωπικά και τα φορολογικά του στοιχεία καθώς και το ΙΒΑΝ του. 

Σημειώνεται, ότι [α] η ίδια η προκήρυξη ανέφερε ως στοιχείο αναγκαίο για την υποβολή της αιτήσεως την έκδοση του παραβόλου και όχι την πληρωμή αυτού. Η διατύπωση δε της προκηρύξεως «ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου [..]» δεν είναι σε καμία περίπτωση σαφής για έναν χρήστη, ο οποίος είχε ήδη καταχωρήσει όλα τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία του και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε μία σελίδα με ασφαλή σύνδεση, όπως αυτή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναμένοντας ευλόγως, ότι το αντίτιμο του παραβόλου θα αναληφθεί από τον ως άνω λογαριασμό [β] η διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων Α.Σ.Ε.Π. και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη, σε συνάρτηση προς την διατύπωση αυτής, προκαλεί δικαιολογημένη σύγχυση, στον υποψήφιο, ο οποίος καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, έχοντας την πεποίθηση, ότι η διαδικασία έκδοσης του παραβόλου εντάσσεται αυτομάτως στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, στην υπό κρίση προκήρυξη επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη στοιχεία τα οποία προσκομίζονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, λόγω της ιδιαιτερότητας του νομικού πλαισίου της εφαρμοστέας διαδικασίας αλλά και κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοικήσεως και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αφενός, διότι ως υποψήφιος τελούσα σε δικαιολογημένη πλάνη περί τα πράγματα και αφετέρου διότι η ίδια η διοίκηση συνέβαλε, μέσω της ασάφειας της διαδικασίας αλλά και της προκηρύξεως, στη διατήρηση της πλάνης. Προς τούτο δε προσκομίζω παράβολο ύψους 3 €, μαζί με τη σχετική απόδειξη πληρωμής του, αφού το παράβολο, που αρχικώς εξέδωσα έχει ακυρωθεί και παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψη και όπως επανεξεταστεί η εγγραφή μου στον πίνακα απορριπτέων επί τω σκοπώ όπως καταλάβω τη θέση που αντιστοιχεί στα μόρια αλλά και στα προσόντα μου στους οικείους πίνακες κατάταξης. Ομοίως, προσκομίζω και το προβλεπόμενο για την υποβολή της ενστάσεως εξοφλημένο παράβολο ύψους 20€.