ΔΟΕ: Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π. για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων

2019-11-27 07:28

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25-11-2019, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη διοίκηση του Α.Σ.Ε.Π. όπου τέθηκαν όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έκδοση των προσωρινών πινάκων της Ειδικής Αγωγής.

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε το γεγονός ότι ο αποκλεισμός υποψηφίων από τη διαδικασία της μόνιμης πρόσληψης θα σημάνει, εξ’ αιτίας των απαράδεκτων ρυθμίσεων του Ν. 4589/19, που ο κλάδος έχει απορρίψει,  τριετή αποκλεισμό τους κι από τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πόσο μάλλον όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για δέκα και πλέον χρόνια. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη βούληση όλων των αρμοδίων να ξεπεραστούν προβλήματα και λάθη (που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και σε ασάφειες της προκήρυξης).

                Από την πλευρά της διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π. εκφράστηκε η κατανόηση για τα παραπάνω, τονίστηκε όμως η αυτονόητη υποχρέωση της Αρχής να σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία και την αρχή της ισονομίας.

Από την όλη συζήτηση τα συμπεράσματα είναι ότι:

  • για τις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι πλήρωσαν το παράβολο εντός της προθεσμίας του taxisnet (εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης) οι αιτήσεις έχουν ήδη γίνει αποδεκτές και για τις περιπτώσεις που υπάρχει πληρωμή εντός της προθεσμίας του taxisnet αλλά οι αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω λαθών στην αναγραφή του αριθμού του παραβόλου ή πληρώθηκε εντός της παραπάνω προθεσμίας άλλο παράβολο, οι ενστάσεις που θα υποβληθούν θα αντιμετωπιστούν θετικά. Σε κάθε περίπτωση,  επιβάλλεται η υποβολή ενστάσεως ηλεκτρονικά μέχρι τις 2/12/2019.

  • για όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει παράλειψη του υποψηφίου στη συμπλήρωση πεδίων στην αίτηση της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. με αποτέλεσμα να μην έχουν προσμετρηθεί υπαρκτά προσόντα η στάση του Α.Σ.Ε.Π. θα είναι (με βάση την προκήρυξη) αρνητική. Μολαταύτα, ο κάθε υποψήφιος εφόσον το επιθυμεί μπορεί να υποβάλλει την ένσταση του ηλεκτρονικά μέχρι τις 2/12/2019.

  • για τους 1.183 υποψήφιους που δεν κατέβαλαν το παράβολο εξ αιτίας των ασαφών οδηγιών και της βεβαιότητας, ότι η πληρωμή είχε δρομολογηθεί μέσω τραπέζης αφού έχοντας συμπληρώσει το ΙΒΑΝ, πήραν το μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου δίχως να λάβουν ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής,  θετική έκβαση θα προκύψει μόνο αν υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος ώστε να μπορέσει το Α.Σ.Ε.Π. να κινηθεί με βάση το νέο νομικό πλαίσιο (επισυνάπτεται σχετική πρόταση από τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε.). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί ένσταση ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Α.Σ.Ε.Π. μέχρι 2/12/2019 (σχετικό υπόδειγμα θα κοινοποιηθεί από τη Δ.Ο.Ε.) ενώ το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι σε συνδυασμό με τη νομοθετική ρύθμιση (εφόσον αυτή υιοθετηθεί από την κυβέρνηση) θα πρέπει, ενισχυτικά, να πληρωθεί έστω και τώρα παράβολο έστω και με διαφορετικό αριθμό από αυτόν που αναφέρεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό, πρέπει με κατανόηση να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις καθώς και ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υποψηφίων τόσο στη διαδικασία των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών όσο και προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Αιτήσεις, που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. χωρίς να συνοδεύονται από νομίμως εκδοθέν παράβολο δημοσίου Ταμείου, θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το Α.Σ.Ε.Π. για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των ως άνω προκηρύξεων, εφόσον οι υποψήφιοι εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος εκδώσουν και προσκομίσουν με αίτησή τους, ισόποσο παράβολο, ασχέτως ημερομηνίας εκδόσεως και εξόφλησης αυτού».

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία προκηρύξεως μέσω Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. καθώς και η κάλυψη λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τις ως άνω διατάξεις προβλέφθηκε, ότι το σύνολο των ως άνω θέσεων θα καλύπτονται με βάση τους πίνακες κατάταξης, τόσο μέσω μονίμων διορισμών όσο και μέσω της πρόσληψης αναπληρωτών. Δυνάμει των διατάξεων αυτών εξεδόθησαν οι υπ’ αρ. 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν προέκυψε σημαντικός αριθμός υποψηφίων, που αποκλείστηκαν από την διαδικασία λόγω τεχνικών προβλημάτων, που προέκυψαν κατά την διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των παραβόλων αξίας 3 €, που έπρεπε να συνυποβληθούν με την αίτηση κάθε υποψηφίου. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διάταξη, καθίσταται δικαιολογημένη και αναγκαία, αφού με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται ασάφειες και αστοχίες, που παρατηρήθηκαν και οι οποίες οδήγησαν μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε αποκλεισμούς, οι οποίοι σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, οδηγούν σε αποκλεισμό των υποψηφίων για διάστημα συνολικά τριών (3) ετών (διάρκεια ισχύος των πινάκων), κατά την διάρκεια των οποίων δεν δύνανται να προσληφθούν ούτε ως αναπληρωτές.