Δείτε το σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση που δόθηκε στη δημοσιότητα και σχόλια πάνω σε αυτό

2015-04-17 08:32

 

Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση με τίτλο "Ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης" και η αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει ενώ εκκρεμεί να δοθούν στη δημοσιότητα οι τροπολογίες και το πλήρες ν/σχέδιο του υφυπουργού Κοντονή για να υπάρχει η πλήρης εικόνα τι θα γίνει με τα επίμαχα ζητήματα

 

Διαβάστε εδώ το σχέδιο νόμου κι εδώ την αιτιολογική έκθεση

 

Στο σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνεται ο τρόπος επιλογής των στελεχών που η ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ δήλωσε ότι θα υπάρχει σε τροπολογία και η κατάργηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση που θα περιλαμβάνεται, κατά δήλωση της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και στο ν/σχέδιο Κοντονή.

 

Πρώτα σχόλια σε κάποια από τα ζητήματα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

1. Όσο αφορά τα ζητήματα της αξιολόγησης, έχει αλλαγές στο νόμο περί της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  εδώ ο νόμος αυτός 

 

Με τις αλλαγές αυτές διατηρεί όλη την αντίληψη και την ορολογία της αξιολόγησης μέσω της ΑΔΙΠΠΔΕ, διατηρεί δηλαδή όλη τη λογική του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση περί αδήριτης ανάγκης για ύπαρξη αξιολογικής αρχής, του νεοφιλελεύθερου τεχνοκρατισμού και του νέου δημόσιου μάνατζμεντ ενώ καταργεί τις πενταμελείς επιτροπές και αφαιρεί από τις αρμοδιότητες της την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δηλαδή καταργεί ότι συνέδεε την Ανεξάρτητη Αρχή με το Π.Δ. 152 και την ποσοτική εξωτερική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία θα καταργηθούν (με βάση τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας).

 

Διατηρούνται έτσι πολλά κρίσιμα σημεία της ΑΔΙΠΠΔΕ: "Η Αρχή αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (2αα άρθ.1 ), " Παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3αα άρθρο1), "Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων.."(3αα άρθρο1), "Αναπτύσσει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων  της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου" (3ββ), "διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή της σε άλλους φορείς ....συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα, φορείς και οργανισμούς"

 

2. Όσο αφορά τα δικαιώματα των αναπληρωτών μετατρέπει την ποινή από δυό χρόνια που ήταν ως σήμερα, σε ένα χρόνο χωρίς να περιλαμβάνει κανένα απολύτως άλλο ζήτημα που αφορούσε εργασιακά δικαιώματα, όπως άδειες, απεργία κ.λπ. που είναι σημαντικά αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος

 

Αναλυτικά οι αλλαγές σχετικά με ΑΔΙΠΠΔΕ

 

από το σχέδιο νόμου 

Θέματα ΑΔΙΠΠΔΕ

1. Οι υποπεριπτώσεις γγ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.

2. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση γγ΄ και η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση δδ΄.

3. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α’ 83), όπως αναριθμήθηκε με το παρόν, αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους».

4. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου».

5. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής».

6. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής: «Είναι διοικητικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού».

7. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.

8. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) αναριθμείται σε παράγραφο 7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 10.

9. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργείται.

 

ΚΑΤΑΡΓΕΙ

1. Οι υποπεριπτώσεις γγ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.

γγ) Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με όργανα ή εκπροσώπους της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης.

 

εε) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

 

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ

3. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α’ 83), όπως αναριθμήθηκε με το παρόν, αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους».

γγ) Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με όργανα ή εκπροσώπους της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης.

 

4. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου».

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ

γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης στην εφαρμογή της αξιολόγησης της δράσης των εκπαιδευτικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.

 

 

5. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής».

 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ

 

ια) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής και, ιδίως, την υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης του ειδικού μητρώου που προβλέπεται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 7 και τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου.

 

 

6. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής: «Είναι διοικητικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού».

 

δδ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού.

ΚΑΤΑΡΓΕΙ

7. Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.

35).

7. α) Η Αρχή συγκροτεί μία ή περισσότερες πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Ε.Α.Ε.Ε.) ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Οι Ε.Α.Ε.Ε. μπορεί να αποτελούν και διοικητικά όργανα δευτεροβάθμιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. Ιδιαίτερες επιτροπές αξιολόγησης μπορεί να συγκροτούνται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποκεντρωμένων υπηρεσιών ή φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή εποπτεύονται, αντίστοιχα, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συγκροτούνται, με απόφαση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρώο. Για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ή σε θέσεις στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από την Αρχή, η οποία για το σκοπό αυτόν λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), των Α.Ε.Ι., των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων σχετικών με το αντικείμενο της Αρχής. Ως εμπειρογνώμονες μπορεί να εγγράφονται στο Μ.Ε.Α.Ε.Ε. και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, καθηγητές Α.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων σε γνωστικά αντικείμενα στις επιστήμες της αγωγής, πρώην σύμβουλοι και πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και εν ενεργεία ή μη σχολικοί σύμβουλοι. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του Μ.Ε.Α.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο μητρώο πέραν των ανωτέρω περιλαμβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με πείρα σε θέματα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής, καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο μητρώο.

γ) Η Ε.Α.Ε.Ε. αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, τις υπηρεσίες ή τους φορείς των οποίων αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο.

δ) Η Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Αρχής, προκειμένου να εκδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η απόφαση αξιολόγησης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

ε) Για τις αμοιβές των μελών των Ε.Α.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών, που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 2685/1999. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Αρχής.

8. α) Με απόφαση της Αρχής αξιολογείται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου ανά περιοχή αρμοδιότητας κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης ή αξιολογούμενο φορέα. Η αξιολόγηση μπορεί να περιέχει ιδιαίτερη αναφορά για κάθε επιμέρους αξιολογούμενη υπηρεσία. Η απόφαση της Αρχής μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

β) Η διάρκεια ισχύος της απόφασης αξιολόγησης ορίζεται σε κάθε περίπτωση από την Αρχή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης αξιολόγησης, η Αρχή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια της θετικής αξιολόγησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια της θετικής αξιολόγησης δεν ικανοποιούνται, η Αρχή ανακαλεί την απόφαση αξιολόγησης και ενημερώνει αμελλητί τις υπηρεσίες ή τους φορείς τους οποίους αφορά η αξιολόγηση και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

γ) Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών και τα όργανα διοίκησης των φορέων οφείλουν να ενημερώνουν την Αρχή αν τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχουν τέτοια αμφιβολία.

δ) Στη θετική υπό όρους ή την αρνητική απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Συμβούλιο, ύστερα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

ε) Οι εκθέσεις αξιολόγησης Ε.Α.Ε.Ε. και οι αποφάσεις αξιολόγησης της Αρχής κοινοποιούνται στις υπηρεσίες και τους φορείς τους οποίους αφορούν και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τηρεί μητρώο των υπηρεσιών και των φορέων που έχουν αξιολογηθεί.

στ) Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αξιολόγηση της ποιότητας για συγκεκριμένη υπηρεσία ή φορέα μπορεί να υποκαθίσταται από αξιολόγηση από

διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που ορίζεται με απόφαση της Αρχής. Η Αρχή διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς αξιολόγησης που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

9. α) Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

αα) προκειμένου για τις σχολικές μονάδες και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ο βαθμός ανταπόκρισης στα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3848/2010,

ββ) τα μαθησιακά αποτελέσματα,

γγ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκ− μηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα,

δδ) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού

προσωπικού,

εε) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως τα σχολικά εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες και

στστ) η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών στο στρατηγικό στόχο για μείωση της μαθητικής διαρροής, καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας.

β) Τα κριτήρια της προηγούμενης περίπτωσης συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή φυσιογνωμία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής._

ΚΑΤΑΡΓΕΙ

9. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργείται.

13. 

ε) Από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., τα προγράμματα δράσης και οι εκθέσεις αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 υποβάλλονται και στην Αρχή αυτή, ενώ για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που προβλέπεται στην περίπτωση 5 του ίδιου άρθρου απαιτείται και η γνώμη της Αρχής.