ΑΠΟΦΑΣΗ 92ης Γ.Σ. της ΔΟΕ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

2023-07-18 18:41

Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 1. Πρόταση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ο ν. 2738/99  δίνει τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την υπηρεσιακή σχέση των δημοσίων υπαλλήλων και όλες τις πτυχές της εργασιακής τους υπόστασης.

Τα θέματα για τα οποία η συλλογική διαπραγμάτευση μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη συλλογικής σύμβασης (γενικής ή ειδικής ανάλογα με το ποια θέματα ρυθμίζονται), περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του παραπάνω νόμου και είναι: τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση, απόσπαση και μετάταξη, εκπαίδευση και επιμόρφωση (προεισαγωγική, εισαγωγική και προαγωγική εκπαίδευση, επαγγελματική-κλαδική ή γενική, διαρκής επιμόρφωση), μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, κοινωνική ασφάλιση (πλην των συνταξιοδοτικών), άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, παροχή συνδικαλιστικών διευκολύνσεων και τρόπος παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών και της απόδοσής τους στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέματα αδειών γενικά, θέματα του χρόνου απασχόλησης (υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιορίζεται ή παραβλέπεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ή δεν τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια, η υγεία προσώπων ή η προάσπιση των δημοσίων συμφερόντων), ερμηνεία των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

               Η 92η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με βάση τα παραπάνω θέτει τα προς συλλογική διαπραγμάτευση ζητήματα, με βάση τις θέσεις του κλάδου και την εξειδίκευσή τους για θέματα επί των οποίων δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις από Γενικές Συνελεύσεις.  Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. εντάσσονται οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που είναι μέλη των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στη δύναμη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

 1. Διδακτικό Ωράριο των εκπαιδευτικών

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου έχει, εδώ και δεκαετίες, αναδείξει τις συνθήκες ανισότητας που επικρατούν στον χώρο της εκπαίδευσης, ως προς το διδακτικό ωράριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ωράριο των εκπαιδευτικών των νηπιαγωγείων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι ο θεσμοθετημένος τρόπος λειτουργίας και δόμησης του προγράμματος των ολιγοθέσιων σχολείων (το 96% των νηπιαγωγείων υπάγονται σε αυτή την κατηγορία) δεν  επιτρέπει τη μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους, γεγονός που δημιουργεί έντονη διαφοροποίηση σε σχέση με το ωράριο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις πολυθέσιες σχολικές μονάδες. Ο/η προϊστάμενος/η των ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων έχει πλήρες διδακτικό ωράριο και είναι, εκ των πραγμάτων, αναγκασμένος/η να επιτελεί το διοικητικό έργο με το οποίο είναι επιφορτισμένος/η σε χρόνο εκτός εργασιακού ωραρίου (ιδιαίτερα αν στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί πρωινή υποδοχή) κάτι το οποίο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην περίπτωση των νηπιαγωγείων, ειδικότερα, οι ανισότητες εντείνονται αφού στο χρονικό διάστημα της πρωινής λειτουργίας στα δημοτικά σχολεία εμφανίζεται να πραγματοποιούνται 6 διδακτικές ώρες ενώ στα νηπιαγωγεία 5 και το έργο της επίβλεψης των νηπίων κατά την υποδοχή, διαλείμματα και αποχώρηση δεν υπολογίζεται ως διδακτικός χρόνος ενώ αποτελεί καθαρά διδακτικό χρόνο αφού όλο αυτό το διάστημα ο/η νηπιαγωγός απασχολείται πλήρως, επιβλέπει και καθοδηγεί τα νήπια δίχως να είναι δυνατό να πράξει οτιδήποτε διαφορετικό. Παρουσιάζεται, επίσης, ανισότητα διδακτικού χρόνου ακόμα και μεταξύ των τμημάτων και των νηπιαγωγών, που διδάσκουν σε αυτά, σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. από το αν λειτουργεί ή όχι πρωινή υποδοχή ή όχι) της τάξης των 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης.

Διεκδικούμε:

 • Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους κατ’ αναλογία με ότι εφαρμόζεται σε όλες τις πολυθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να υπάρχει πραγματικά ενιαίο ωράριο για όλους (24 ώρες μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες, από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, 22 ώρες, από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας, 21 ώρες, από 20 μέχρι 25 χρόνια υπηρεσίας, 20 ώρες, από 25 μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας, 19 ώρες, από 30 χρόνια και πάνω), με απώτερο στόχο την εξίσωσή του ωραρίου τους με αυτό των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης.

 • Για τα νηπιαγωγεία, να υπολογίζεται στο διδακτικό χρόνο η υποδοχή-αποχώρηση και το διάλλειμα, καθώς οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλά τους μαθητές, αλλά διδάσκουν συγκεκριμένες δεξιότητες , και απαιτείται επαυξημένη προσοχή. 

 • Το διδακτικό ωράριο των Προϊσταμένων στα ολιγοθέσια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία να διαμορφωθεί στις 20 ώρες.

 • Τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος ή την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών.

 • Ένας επαρκής αριθμός νηπιαγωγών σε κάθε Νομό, στο πλαίσιο ομάδας σχολείων (ανάλογα τη δύναμη των σχολείων), για την αναπλήρωση των νηπιαγωγών σε περίπτωση απουσίας είτε λόγω ασθένειας ή κανονικής άδειας, είτε λόγω συμμετοχής σε Συνέδρια ή ERASMUS και να μην εξαρτάται η απουσία τους από τη διάθεση του κάθε Διευθυντή Εκπαίδευσης και έτσι δεν θα κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

 • Λειτουργία των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα που θα προσδιορίζεται από τη σχέση 1 προς 10, 2 προς 20, κλπ., με εξαίρεση νησιωτικές, ορεινές περιοχές, δυσπρόσιτες, όπου η λειτουργία πρέπει να εξασφαλίζεται χωρίς ελάχιστο όριο μαθητών - μαθητριών.

 • Ίδρυση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία.

 • Η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων να γίνεται το ανώτερο σε 2 σχολεία. Ο χρόνος μετακίνησης από το ένα σχολείο στο άλλο για την εκτέλεση υπηρεσίας θεωρείται εργάσιμος.

 1. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Για τη Δ.Ο.Ε. η επιμόρφωση είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής διαδρομής του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία που ακολουθεί τον εκπαιδευτικό σε όλη τη σταδιοδρομία του και δεν ταυτίζεται απλώς με την κάλυψη ενδεχόμενων κενών στη βασική εκπαίδευσή του. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και θα προσαρμόζεται στις εσωτερικές διεργασίες και προβληματισμούς του κάθε εκπαιδευτικού και στις ανάγκες του για περαιτέρω εξέλιξη.

Διεκδικούμε:

•            Εισαγωγική επιμόρφωση, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη.

•            Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (τρίμηνης, εξάμηνης,  ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

•            Ενδοσχολική επιμόρφωση.

•            Η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών.

•            Να γίνει προσπάθεια η επιμόρφωση να γίνεται με μετακίνηση των επιμορφωτών και όχι των επιμορφούμενων.

•            Να υπάρχει διαρκής διαδικασία αποτύπωσης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που θα υπηρετεί ως βάση στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών δράσεων.

•            Χρήση και μεικτών μοντέλων επιμόρφωσης που θα συνδυάζουν δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως διαδικασίες με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

•            Επιμορφωτικές δυνατότητες που να καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.

•            Στοχευμένη επιμόρφωση, με την υλοποίηση ειδικών-εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, με την επιστημονική συνδρομή των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων.

•            Να δημιουργηθεί ανοιχτό μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών το οποίο θα ανανεώνεται διαρκώς. Οι επιμορφωτές να προέρχονται, κυρίως, από το χώρο της μάχιμης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί της πράξης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, κλπ.), έτσι ώστε η επιμόρφωση να συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτική εφαρμογή στη σχολική τάξη.

•            Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες της επιμόρφωσης (ένταξη στο μητρώο, επιλογή επιμορφωτών, αμοιβές, επιλογή συμμετεχόντων εκπαιδευτικών κλπ.).

•            Να καλύπτονται όλα τα έξοδα κίνησης των εκπαιδευτικών (οδοιπορικά, έξοδα διαμονής, κλπ).

•            Να υπάρξει πρόβλεψη για δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις (ιδιαίτερα σε αυτές με μεγάλη χρονική διάρκεια).

•            Επαναλειτουργία των διδασκαλείων, με νέα μορφή και προσανατολισμό που θα διαμορφωθούν μετά από διάλογο στο εσωτερικό του Κλάδου – σε όλα τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής - με δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

•            Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενό τους.

•            Επανέναρξη της χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε όσους παρακολουθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών.

 

 1. Λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Εμπλεκόμενοι φορείς - Ασφάλεια χώρων)

Διεκδικούμε:

 • Να καθορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη του κράτους και των Δήμων, σε ότι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεν άπτεται του παιδαγωγικού – διοικητικού έργου.

 • Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της νομιμότητας, διαφυλάσσοντας την αξία του εκπαιδευτικού  έργου και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ουδεμία αρμοδιότητα έχουν για τα ζητήματα πυρασφάλειας και γενικότερα ζητήματα ασφάλειας των εργασιακών χώρων.

 • Την δραστηριοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην κατεύθυνση υλοποίησης προγραμμάτων ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους (από τη στιγμή που η ευθύνη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων ανήκει στους Δήμους).

 • Τη διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου όλων των διδακτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικών περί τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας.

 • Την πραγματοποίηση ουσιαστικών ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτήρια:

 • Υποχρεωτική έκδοση και ανάληψη του κόστους του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με ευθύνη της πολιτείας.

 • Τακτικός έλεγχος του συστήματος πυρασφάλειας, από τους αρμόδιους φορείς, και έγγραφη βεβαίωση για την καλή λειτουργίας τους.

 •  Τακτικός έλεγχος και απαραίτητες ενέργειες επίλυσης- διασφάλισης, από τους αρμόδιους φορείς, των σχολείων από ακραία καιρικά φαινόμενα.

 • Η σύνταξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, από τις σχολικές μονάδες, είναι αδύνατη εφόσον δεν έχουν διασφαλιστεί οι παραπάνω προϋποθέσεις

 • Διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, σε κάθε σχολική μονάδα, με μόνιμο καθαριστή.

 • Τη θέσπιση  μητρώου ελέγχων, επισκευών και συντήρησης για όλα τα σχολικά κτήρια που θα επικαιροποιείται περιοδικά.

 

 

 

 1. Νομική διασφάλιση πλαισίου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό έργο

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες με δυσμενέστατες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία τους είναι οι διενέξεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών (π.χ. θέματα εισόδου γονέων στο σχολείο, βαθμολογίας μαθητών κλπ.). 

               Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, την απομάκρυνση  των εκπαιδευτικών  από το χώρο του σχολείου σε ώρα λειτουργίας του για να βρεθούν, αναγκαστικά, σε χώρους αστυνομικών τμημάτων για την κάθε είδους διαχείριση τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών και την κατάθεση μηνύσεων σε βάρος τους για ενέργειες που εκτελούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

               Στην κατεύθυνση της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και της ασφάλειας των μαθητών η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. συνέταξε, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, σχέδιο πρότασης νόμου το οποίο και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε υποβάλει προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ενσωμάτωσή του σε νομοθέτημα του Υπουργείου.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Σε Πλημμελήματα ή Πταίσματα, που φέρονται να έχουν τελεστεί κατά τον χρόνο άσκησης των διδακτικών και εργασιακών καθηκόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξ αφορμής αυτής, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και 417-427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύουν».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη, για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και την ασφάλεια των μαθητών.

 

               Δυστυχώς ούτε η παραπάνω πρόταση σχεδίου νόμου αλλά ούτε και κάποια αντίστοιχη υιοθετήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

              

Ανοιχτά επίσης παραμένουν πολλά ζητήματα που ενέχουν τον κίνδυνο απόδοσης ευθυνών προς τους εκπαιδευτικούς . Η Δ.Ο.Ε. και κατά το παρελθόν είχε τονίσει την ανάγκη της σύνταξης κανονισμού λειτουργίας των σχολείων μέσω του οποίου θα λύνονταν βασικά ζητήματα ορίων ευθύνης. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει με δυσάρεστα για το εκπαιδευτικό έργο και τους εκπαιδευτικούς αποτελέσματα.

               Ζητάμε:

 • Την υιοθέτηση της πρότασης διάταξης νόμου που κατέθεσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

 • Σαφή οριοθέτηση της ευθύνης των εκπαιδευτικών, χωρίς δυνατότητα παρερμηνείας, σε σχέση με την ασφάλεια των μαθητών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι μαθητές μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ωράριο εργασίας και τη διασφάλιση των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο (κανονικές άδειες, αναρρωτικές, συνδικαλιστικές, κλπ.).

 

 1. Άδειες Εκπαιδευτικών

 • Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται πέραν της άδειας για τις ημέρες των εξετάσεων, εκπαιδευτική-επιστημονική άδεια με αποδοχές. Η άδεια προστίθεται στις 14 εργάσιμες ημέρες της άδειας εξετάσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς.

 • Κάθε άλλη άδεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία χορηγείται με μια απλή αίτηση του εκπαιδευτικού η οποία κατατίθεται έγκαιρα στην υπηρεσία, δίχως άλλο περιορισμό.

 

 1. Συνδικαλιστικά Δικαιώματα

 • Στα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Π.Ε.Μ) της Δ.Ο.Ε  παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 • Ο χρόνος άδειας των αναπληρωτών που είναι εκλεγμένοι στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε όπως και σε Δ.Σ. τοπικού Συλλόγου προσμετράται κανονικά στη διδακτική τους προϋπηρεσία.

 • O/η Πρόεδρος, ο/η Αντιπρόεδρος και ο/η Γ Γραμματέας των Συλλόγων με λιγότερα από 500 μέλη δικαιούνται 3 ημέρες ή αντίστοιχες ώρες τον μήνα συνδικαλιστική άδεια και των Συλλόγων με πάνω από 500 μέλη 5 ημέρες ή αντίστοιχες ώρες.

 • Αγωνιζόμαστε για κατάργηση του ν. Χατζηδάκη και όλων των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των σωματείων (εκλογές, συνελεύσεις, διαδικασία αποφάσεων κ.α.)

 • Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες των Σ.Ε.Π.Ε. των οποίων είναι μέλη και για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής δράσης με βάση τις διατάξεις του ν.1264/82 κατοχυρώνεται μια (1) ημέρα άδεια απουσίας από τα διδακτικά καθήκοντα για το σύνολο των μελών των Συλλόγων προκειμένου να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση και επιπλέον μια (1) ημέρα άδεια απουσίας από τα διδακτικά καθήκοντα για το σύνολο των μελών των Συλλόγων κάθε δεύτερο έτος προκειμένου να συμμετέχουν στις εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.

 • Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.

 

 1. Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί

 

 • Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μονιμοποιούνται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διετούς δόκιμης υπηρεσίας χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις. 

 • Οι νεοδιόριστοι είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν για ένα έτος στην οργανική τους θέση πριν αιτηθούν μετάθεση.

 • Σε όλους τους νεοδιόριστους δίνεται δικαίωμα απόσπασης από την πρώτη χρονιά.

 

 1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

 •  Οι αναπληρωτές τοποθετούνται στα σχολεία με απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

 •  Όλα τα κενά ανακοινώνονται με ευθύνη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης τοποθέτησης – προτίμησης.

 • Οι μηνιαίες οικονομικές αποδοχές των αναπληρωτών καταβάλλονται με σταθερό τρόπο στο τέλος κάθε μήνα, με άμεση αναγνώριση των Μ.Κ. από την αρχή της χρονιάς.

 • Οι άδειες που λαμβάνουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εξισώνονται με εκείνες των μόνιμων εκπαιδευτικών. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε είδους δικαίωμα το οποίο κατέχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (π.χ. 9μηνη άδεια ανατροφής κ.α.).

 • Η αμοιβή και η προϋπηρεσία που καταγράφεται κατά τη διάρκεια των αδειών αλλά και των ημερών απεργίας ή στάσης εργασίας εξισώνεται με των μονίμων.

 • Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς παρέχεται για όλο το διάστημα της ανεργίας επίδομα ανεργίας και πλήρης υγειονομική κάλυψη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

 

 

 1. Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών

 • Θεσπίζεται δικαίωμα συνυπηρέτησης στον ίδιο νομό για όλα τα ζευγάρια εκπαιδευτικών.

 • Θεσμοθετείται δωρεάν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά των εκπαιδευτικών.

 • Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη νησιωτική Ελλάδα, συνυπηρέτηση στο ίδιο νησί.

 

 1. Μετακίνηση και Διαμονή Εκπαιδευτικών

 • Καθιερώνεται δωρεάν μετακίνηση στην περιοχή πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και 50% έκπτωση σε όλα τα ΜΜΜ για όλο το έτος. Αυξάνεται το ποσό της χιλιομετρικής αποζημίωσης από τα 0,15€/χλμ στα 0,35€/χλμ. για ανάγκες της υπηρεσίας. Διευρύνονται οι κατηγορίες που δικαιούνται αποζημίωση στα 15χλμ. μεταξύ κατοικίας-υπηρεσίας ώστε να καλύπτονται όλοι οι συνάδελφοι που μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις.

 • Στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε νησιωτικές - ορεινές περιοχές και/ή Δήμους μέχρι 30.000 κατοίκους, θεσπίζεται υποχρέωση με συναρμόδιους  Υ.ΠΑΙ.Θ και Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση κατοικίας με τον προσφορότερο τρόπο.  

 

 

Η 92η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.