Υποχρεωτικές μεταθέσεις: Π.Δ. που λεηλατεί πάνω στις ζωές των εκπαιδευτικών με κάτω από 12 χρόνια υπηρεσίας

2014-03-04 18:34

Το συγκεκριμένο Π.Δ. υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς σε μετάθεση αδιαφορώντας για τα τεράστια οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί και προσπαθεί να διαιρέσει τους εκπαιδευτικούς σε παλιούς και νέους, εισάγωντας τα 12 χρόνια υπηρεσίας ως το όριο των υποχρεωτικών μεταυθέσεων! Οι εκπαιδευτικοί ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ το "διαίρει και βασίλευε" της κυβέρνησης! Με αλληλεγγύη και συλλογικότητα θα αντιδράσουν. 

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

 

Μεταθέσεις υπεράριθµων εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985(Α΄ 167), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.2. της παραγράφου Θ του άρθρου µόνου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),β) της παραγράφου 8 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) καιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),δ) τις διατάξεις του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω−νιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» καθώς και του π.δ. 119/2013, µε τίτλο «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Τις υπ’ αριθµ. 151/2013 και 300/2013 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται για τη µετάθεση των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή µετάθεσης που υπηρετούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές µονά−δες (εφεξής και σχολεία) της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή µετάθεσης που υπηρετούν εφόσον, ύστερα από την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 12 του άρθρου 15, 7 και 12 του άρθρου 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) καθώς και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), είναι περισσότεροι από τις κατανεµηµένες στην οικεία περιοχή οργανικές θέσεις του κλάδου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και του κλάδου και της ειδικ τητας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στους οποίους ανήκουν και παραµένουν ως υπεράριθµοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσι−ακών συµβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. − Π.Υ.Σ.∆.Ε.), ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική µονάδα.

Άρθρο 2

Χαρακτηρισµός υπεράριθµωνκαι κατάταξη σε πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεων

1. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συµπληρώσει δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή µετάθεσης που υπηρετούν και δεν συµπληρώνουν το 60%, τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική µονάδα ή σε οµάδα σχολικών µονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθµίδας µε µαθήµατα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται, µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων, εξολοκλήρου υπεράριθµοι (εφεξής και ολικά υπεράριθµοι) στην οικεία περιοχή µετάθεσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξολοκλήρου υπεράριρθµοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συµβούλια ανά περιοχή µετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.3. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικό−τητες που σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις επιτρέπε−ται να διδάσκουν και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθµοι και κατατάσσονταιστους πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων και των δύο βαθµίδων

 

Άρθρο 3

∆ιαδικασία κατάταξης στους πίνακεςυποχρεωτικών µεταθέσεων περιφερειακής εµβέλειας

1. Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισµού των ολικά υπεράριθµων εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή µετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Η πράξη επανακαθορισµού εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται για ανάρτηση σε όλες τις σχολικές µονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών µεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, (πίνακες περιφερειακής εµβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρε−ωτική τους µετάθεση καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεων πανελλαδικής εµβέλειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

3. Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής µετάθεσης των εκπαιδευτικών κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τις µονάδες (εφεξής και µόρια) που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίµηση τους σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ένσταση ως προς τη µοριοδότησή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής µετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νοµιµότητας και κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου εκάστου έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης µετά την κύρωσης τους καθίστανται τελικοί.

Άρθρο 4

∆ιαδικασία υποχρεωτικής µετάθεσηςσε περιοχές της ίδιας περιφερειακήςδιεύθυνσης εκπαίδευσης

1. Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής µετάθεσης περιφερειακής εµβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτι−κούς να υποβάλλουν δήλωση προτίµησης σχολείων ή οµάδων σχολείων των περιοχών µετάθεσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυµούν να µετατεθούν. Οι προτιµήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) οµάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καµία προτίµηση λογίζεται ότι συναινούν στη µετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές µετάθεσης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

2. Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης περιφερειακής εµβέλειας και τις δηλώσεις προτίµησης της προηγούµενης παραγράφου, οι εκπαιδευτικοί µετατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανώτερων περιφερεια κών υπηρεσιακών συµβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. − Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν τη µετάθεσή τους στη ίδια θέση ισοβαθµούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυµεί τη µετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνυπηρέτηση συζύγων και την εντοπιότητα συνυποβάλλονται µε την αίτηση.

3. Μετά τις µεταθέσεις του προηγούµενου άρθρου µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση των οικείων ανώτερων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων (Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. − Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ−βερνήσεως, επανακαθορίζονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή µετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Άρθρο 5

Κατάταξη στους πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεωνπανελλαδικής εµβέλειας και διαδικασία µετάθεσης

1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου, οι εκπαιδευτικοί που παραµένουν εξολοκλήρου υπεράριθµοι καθώς και όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους µετάθεση σε οργανικά κενά σχολείων ή οµάδων σχολείων περιοχών µετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν ή δεν έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης πανελλαδικής εµ−βέλειας, κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τις µονάδες που συγκεντρώνουν σύµφωνα µε το άρθρο 6, και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίµησης σχολείων ή οµά−δων σχολείων περιοχών µετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά σε όλη την επικράτεια. Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων δεν µπορεί να είναι µεγαλύ−τερη των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Οι προτιµήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία (3) σχολεία και τις δύο (2) οµάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καµία προτίµηση λο−γίζεται ότι συναινούν στη µετακίνηση τους σε όλες τις περιοχές µετάθεσης.

2. Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης πανελλαδικής εµβέλειας και τις δηλώσεις προτίµησης, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των οικείων κεντρικών υπηρεσιακών συµβουλίων (Κ.Υ.Σ.∆.Ε. − Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), οι εκπαιδευτικοί µετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή οµάδων σχολείων περιοχών µετάθεσης ανά την επικράτεια. Οι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται µε αυτή τη διαδικασία, εξαιρούνται από τη διαδικασία των υποχρεωτικών µεταθέσεων για τα επόµενα πέντε έτη.

3. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν τη µετάθεση τους στη ίδια θέση ισοβαθµούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυµεί τη µετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας. Στις κενές θέσεις όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυµεί να µετατεθεί, µετατίθενται οι εξ’ ολοκλήρου υπεράριθµοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής µετάθεσης και µεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή που βρίσκονται οι κενές θέσεις, προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαµηλότερη θέση στον οικείο πίνακα υποχρεωτικής µετάθεσης πανελλαδικής εµβέλειας. 

Άρθρο 6

Κριτήρια και µονάδες κατάταξη ςολικά υπεράριθµων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικής µετάθεσης

1. Για την κατάταξη των ολικά υπεράριθµων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεων εφαρµόζονται τα κριτήρια και η αποτίµηση τους που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), γ) και δ) της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 16 π.δ. 50/1996, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και στην παράγραφο

2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).2. Στους πίνακες υποχρεωτικών µεταθέσεων δεν κα−τατάσσονται:

α) οι εκπαιδευτικοί που εµπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 καιβ) τα στελέχη της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 7

Λοιπές διατάξεις

Οι λοιπές διατάξεις του π.δ. 50/1996 εφαρµόζονται συµπληρωµατικά, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 10 ∆εκεµβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ