Τα εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ για την "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασία αυτοαξιολόγησης"

2014-04-05 21:07
πηγή: https://www.alfavita.gr/arthron/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
 
3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης" με κωδικό MIS 295381 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Η Πράξη της «Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» (ΑΕΕ) έχει ως αντικείμενο τη συνολική αποτύπωση και μελέτη βασικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της χώρας καθώς και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και συνεχή ενημέρωση συμβατικών δεικτών εκπαίδευσης και κοινωνικής ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, που είναι  απαραίτητη για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) συνιστά μια μοναδική διαδικασία διαπίστωσης της θετικής αλλά και της αρνητικής πορείας και του εντοπισμού αδυναμιών στα σχολεία. Είναι μία εσωτερική διαδικασία που οργανώνεται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας και επιδιώκει την ενεργοποίηση των μελών της με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και πρακτικών και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία.
 
Αναλυτικότερα, οι δράσεις της πράξης έχουν ως εξής:
Δράση 1: Επιστημονική καθοδήγηση του έργου
Δράση 2: Παραγωγή υλικού, αναπαραγωγή και διανομή επιστημονικού υλικού για την ΑΕΕ 
Δράση 3: Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών. Μετακινήσεις και αμοιβές.
Υπο-δράση 3.1 : Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων
Υπο-δράση 3.2: Επιμόρφωση Διευθυντών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων
Δράση 4: Εφαρμογή του Ερευνητικού Προγράμματος
Δράση 5: Παρατηρητήριο Αξιολόγησης
Δράση 6: Δημιουργία Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ
Δράση 7 : Οργάνωση, υποστήριξη και διαχείριση του έργου
Δράση 8: Δημοσιότητα της Πράξης
Δράση 9: Αξιολόγηση του έργου της ΑΕΕ
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

 
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 4418/13-4-2010 Πρόσκλησης για την Πράξη «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με κωδ. 66

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ