Τάκης Ρουμπής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ενημερωτικό δελτίο

2015-03-01 18:23

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 26/02/2015 

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.: 

 

1. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2014-2015 Το συμβούλιο τοποθέτησε προσωρινά σε λειτουργικά κενά, ύστερα από αίτησή τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικούς (λειτουργικές υπεραριθμίες από επιστροφές) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Επίσης τοποθέτησε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου σε διάφορα σχολεία της Διεύθυνσης. Δυστυχώς, διαπιστώθηκε για μια ακόμα φορά η αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Διεύθυνση της Α΄ Αθήνας. Ως λύση, πλην όμως εμβαλωματικού χαρακτήρα, προβάλλει η υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικών και το κλείσιμο τμημάτων στο ολοήμερο πρόγραμμα . Μία λύση μη νομότυπη που προκαλεί αναστάτωση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, μετακύλιση του προβλήματος των κενών από το ένα σχολείο στο άλλο, παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και αναστάτωση του οικογενειακού τους προγραμματισμού. Λύση υπάρχει και είναι και η μοναδική: να καλυφθούν άμεσα τα κενά με προσλήψεις αναπληρωτών. 

 

2. Διεκδίκηση αναδρομικής χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης Χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 από 02/09/2013 έως και 06/11/2013, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε καθήκοντα Διευθυντή (Ν.4024/2011, άρθρο 18, παρ. 3). 

 

3. Χορήγηση συνάφειας διδακτορικού τίτλου Χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 (σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου).

 

4. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή Απορρίφθηκαν αιτήσεις αναδρομικής χορήγησης άδειας έργου με αμοιβή. Παρέμειναν σε εκκρεμότητα αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά (κυρίως βεβαιώσεις από τον φορέα απασχόλησης χωρίς να καθορίζεται το ακριβές ωράριο εργασίας, άδεια πέραν των 10 ωρών και άδεια απασχόλησης ως ψυχολόγος σε κολλέγιο, όπου θα ζητηθεί να προσκομιστεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου). Το συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή ερωτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας για το αν εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε άδεια ανατροφής, μπορεί να ασκήσει έργο με αμοιβή. Ικανοποιήθηκαν οι υπόλοιπες αιτήσεις καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, εκτός εργασιακού ωραρίου και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα). 

 

5. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΄Εγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις χορήγησης συνάφειας καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (τίτλοι ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ). 

 

6. Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντή στο 6 ο Ειδικό Δ.Σ. Αθηνών Προτάθηκε να τοποθετηθεί ως Υποδιευθυντής (Ν.3699/2008, άρθρο 10, παρ. 5) εκπαιδευτικός ΠΕ70 με θητεία έως 31/07/2015 (Ν.3848/2010, άρθρα 15 και 23). 

 

7. Αποδέσμευση εκπαιδευτικού από κατ’ οίκον διδασκαλία ΄Εγινε δεκτή η αίτηση γονέα κατόπιν γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο ότι δε χρειάζεται περαιτέρω διδασκαλία κατ’ οίκον. 

 

8. Έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας Καλύφθηκαν δύο κενές θέσεις ΠΕ70 (περιοχές Γκύζη και Ηλιούπολης) υπερωριακής διδασκαλίας, για μία ώρα την ημέρα και συνολικά πέντε ώρες την εβδομάδα. Δεν καλύφθηκαν δύο ακόμα θέσεις ΠΕ70 λόγω μη ύπαρξης αιτήσεων. Εξετάζονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν τα προσόντα του άρθρου 21 παρ. 1.3 του Ν.3699/2008 (μεταπτυχιακές σπουδές - μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή) και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, αιτήσεις ενδιαφερομένων με προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους. Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ (Ν.4186/13, άρθρο 28, παρ. 8).

 

9. Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας – Υπεύθυνης Ολοήμερου Απορρίφθηκε αίτημα Συλλόγου Διδασκόντων για εκ νέου τοποθέτηση Υποδιευθύντριας - Υπεύθυνης Ολοήμερου λόγω μακρόχρονης απουσίας της ήδη ορισθείσας. Σημειωτέον ότι δεν έχει υποβληθεί παραίτηση. 

 

10. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε την προϋπηρεσία εκπαιδευτικού ΠΕ70 σε σχολεία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (Ν.4310/2014, άρθρο 97). 

 

11. Ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ 05 σχετικά με τα μόρια μετάθεσης Απορρίφθηκε η ένσταση λόγω προσμέτρησης των παραπάνω μορίων μετάθεσης εκ παραδρομής. 12. Ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ 11 σχετικά με τα μόρια μετάθεσης Απορρίφθηκε η ένσταση γιατί τα μόρια της προϋπηρεσίας της εκπαιδευτικού ως ωρομίσθια είχαν υπολογιστεί με βάση το ωράριο της Δευτεροβάθμιας και όχι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως έπρεπε. 

 

Τάκης Ρουμπής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας