Τάκης Ρουμπής Αθήνα, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ενημερωτικό δελτίο

2014-08-15 12:50
 Τάκης Ρουμπής Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας
 Τηλ.: 6977393115
E-mail: takisroumpis@yahoo.gr ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης των 
εκπαιδευτικών, το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας θα συνεδριάσει για τις μεταθέσεις -
τοποθετήσεις Γενικής και Ειδικής Αγωγής τη Δευτέρα 11 Αυγούστου.
Σύμφωνα με το με Αριθ. Πρωτ.: 111154/Δ1, 16-7-2014 έγγραφο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. η σειρά τοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά στα 
ΠΥΣΠΕ είναι η ακόλουθη:
α. Προηγείται η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηρισθεί 
οργανικά υπεράριθμοι (έχουν ήδη τοποθετηθεί με την πράξη 11/31-7-2014 του 
ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.50/1996, όπως 
συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997.
β. Ακολουθεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν σε ειδική 
κατηγορία λόγω ασθένειας (άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010).
γ. Έπονται και κρίνονται μαζί:
 οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ (εξαιρούνται οι 
αποσπασμένοι στο εξωτερικό που έχουν χάσει την οργανική τους θέση και 
δε βρίσκονται στο τελευταίο έτος απόσπασης στο εξωτερικό),
 οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή,
 οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο 
της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) και τέλος
 οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν με το καθεστώς της κινητικότητας
(από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 της με αριθμό
88900/Δ1/6-6-2014 (ΦΕΚ 714, τ. Γ΄) Υπουργικής Απόφασης.
Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, συγκρινόμενοι συνολικά μεταξύ τους, 
τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 
του Π.Δ.50/1996, με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα ακολουθήσει η
προσωρινή τοποθέτηση (εκτιμώ μετά τις 25 Αυγούστου) σε λειτουργικά 
κενά:
α) των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 82 
παρ. 11 του Ν.4172/2013, 
β) αυτών που μετατάχθηκαν από τη Β/θμια Εκπαίδευση με το καθεστώς της 
κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 της με 
αριθμό 88900/Δ1/6-6-2014 (ΦΕΚ 714, τ. Γ΄) Υπουργικής Απόφασης και 
γ) όσων εκπαιδευτικών παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας (ΠΕ11 και 
ΠΕ16 για τους οποίους δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις).Οι κενές θέσεις Διευθυντών, οι οποίες και θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα
από τους Διευθυντές που έχασαν τη θέση τους λόγω συγχωνεύσεων (άρθρο 24,
παρ. 7 και 9 και άρθρο 27, παρ. 4 του Ν.3848/2010), είναι οι εξής:
Τάκης Ρουμπής
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας