Τάκης Ρουμπής, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

2014-07-22 22:37

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2014

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

 Τηλ.: 6977393115

E-mail: takisroumpis@yahoo.gr ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Μετατέθηκαν από την Α΄ Αθήνας 51 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 13

εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ06 (Αγγλικών), 1 

εκπαιδευτικός ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) Γενικής Αγωγής και 8 εκπαιδευτικοί 

ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής.

Μετατέθηκαν στην Α΄ Αθήνας 38 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 42 

εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 31 εκπαιδευτικοί ΠΕ06 (Αγγλικών) 

Γενικής Αγωγής καθώς και 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 

Ειδικής Αγωγής από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Από τη Γενική Αγωγή της Α΄Αθήνας στην Ειδική Αγωγή της Α΄Αθήνας 

μετατέθηκαν 4 εκπαιδευτικοί ΠΕ70. Αντίστροφα από την Ειδική της 

Α΄Αθήνας στη Γενική της Α΄Αθήνας μετατέθηκαν 10 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 

και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.

Στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ της Α’ Αθήνας βρίσκονται 114 εκπαιδευτικοί 

ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 12 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 31 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), 16 

ΠΕ16 (Μουσικοί) της Γενικής Αγωγής καθώς και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και 2 

εκπαιδευτικοί ΠΕ11 της Ειδικής Αγωγής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση 

της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των 

σχολείων που συγχωνεύονται.

Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 

χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον

μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 

χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά 

τελευταίοι, ανεξάρτητα από ποια σχολική μονάδα προέρχονται.

Σε περίπτωση υποβιβασμού σχολικών μονάδων από όσους

εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται

υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό 

μονάδων μετάθεσης.2

Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, 

χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά 

τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα 

το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως 

υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση 

ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι 

εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τον μικρότερο αριθμό μονάδων 

μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το 

επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα 

σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό 

δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 [ειδικές κατηγορίες 

μετάθεσης (πλην πολύτεκνων εκπαιδευτικών - Ν.3848, άρθ. 30, παρ. 4)].

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το 

χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και δεν 

απαιτείται υπηρέτηση της νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η 

μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της 

υπηρεσίας.

Στην Α΄ Αθήνας υπάρχει μία ομάδα σχολείων.

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας