Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας: Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

2014-03-06 23:35
Τάκης Ρουμπής Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας 
 Τηλ.: 6977393115 
E-mail: takisroumpis@yahoo.gr ΠΡΟΣ: Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο 
 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
04/03/2014 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ 
 
Ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τριών εκπαιδευτικών (ΠΕ16 - Διευθυντής χορωδίας, 
ΠΕ08 - Προγράμματα ΖΕΠ και ΠΕ70 - ΕΚΠΑ ενίσχυση Ρομά) καθώς πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, 
εκτός εργασιακού ωραρίου και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα). Παρέμειναν σε 
εκκρεμότητα οι υπόλοιπες αιτήσεις λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
 ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ 4Θ έως και 9Θ Δ.Σ 
 
Το επίδομα θα χορηγηθεί από την ημερομηνία συνεδρίασης των συλλόγων 
διδασκόντων και την ανάθεση του ολοήμερου τμήματος στους συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς όπως προκύπτει από το πρακτικό και τη βεβαίωση λειτουργίας του 
τμήματος από τον Διευθυντή του σχολείου. Σχετικά με τη χορήγηση του στους 
αναπληρωτές ΕΣΠΑ, δεν έχει εκδοθεί ακόμα η διευκρινιστική εγκύκλιος από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π 1637/4-2-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων. Στην περίπτωση ύπαρξης δύο υποψηφίων, το 
επίδομα χορηγήθηκε από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ στις 11 
Δεκεμβρίου 2013. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 
Το συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70 για 
εξαιρετικούς λόγους (με δυνατότητα αναπλήρωσης) και τοποθέτησε προσωρινά, μέχρι 
τη λήξη του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του 
ΠΥΣΠΕ (λειτουργικές υπεραριθμίες από επιστροφές, συμπλήρωση ωραρίου). 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
΄Εγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις χορήγησης συνάφειας ΜΤΣ μόνιμων και 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (επικυρωμένοι τίτλοι 
ελληνικών Πανεπιστημίων και τίτλοι εξωτερικού με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ). 
  
 
ΘΕΜΑ 5ο: ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
Καλύφθηκαν δύο κενές θέσεις ΠΕ70 (περιοχές Ζωγράφου και Αθηνών) και μία 
κενή θέση ΠΕ60 (περιοχή Σεπολίων) υπερωριακής διδασκαλίας, για μία ώρα την ημέρα 
και συνολικά πέντε ώρες την εβδομάδα. 
Εξετάζονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν τα προσόντα 
του άρθρου 21 παρ. 1.3 του Ν.3699/2008 (μεταπτυχιακές σπουδές - μετεκπαίδευση 
στην Ειδική Αγωγή) και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, αιτήσεις ενδιαφερομένων με 
προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους. Η κατ’ οίκον 
διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν 
γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ (Ν.4186/13, άρθρο 28, παρ. 8). 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
 
Το συμβούλιο έθεσε σε διαθεσιμότητα δύο ετών (με αίτησή του) λόγω ασθένειας 
εκπαιδευτικό ΠΕ11 (Ν.3528/2007, άρθρα 100 και 102). 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) 
 
Χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 για το χρονικό διάστημα 2/9/2013 έως 
11/9/2013 (Ν.4024/2011, άρθρο 18, παρ. 3). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 
Χορηγήθηκε σε αναπληρώτρια ΠΕ70.50 καθώς πληρούσε τις προϋποθέσεις 
(τίτλος εξωτερικού με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ). 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 
Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε την προϋπηρεσία εκπαιδευτικού ΠΕ11 σε ΝΠΔΔ (ΟΤΑ 
και Σχολή Ικάρων). Απορρίφθηκε η αίτηση της ίδιας εκπαιδευτικού για αναγνώριση 
προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ (Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και Ελληνική Φίλαθλη 
Ομοσπονδία Αντισφαίρισης). 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ – YΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
 
Ορίστηκε αναπληρώτρια Υποδιευθύντρια - Υπεύθυνη Ολοήμερου στο 1οΔ.Σ 
Νέας Φιλαδέλφειας λόγω παρέλευσης του διμήνου αναπλήρωσης. 
 
Τάκης Ρουμπής 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας