Τάκης Ρουμπής, αιρετός Α' Αθήνας, ενημερωτικό για συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας 3/2/2015

2015-02-04 07:13

 

 Τάκης Ρουμπής Αθήνα, 

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Τηλ.: 6977393115 https://takisroumpis.gr takisroumpis@yahoo.gr Π

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 03/02/2015

 

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015, με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.: 

 

1. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2014-2015 Το συμβούλιο τοποθέτησε προσωρινά σε λειτουργικά κενά, ύστερα από αίτησή τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικούς (λειτουργικές υπεραριθμίες από επιστροφές) που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Το ΠΥΣΠΕ κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι αιρετοί) έκανε δεκτή την παράταση των δίμηνων υποχρεωτικών αποσπάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης. 

2. Διεκδίκηση αναδρομικής χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης Χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 από 18/9/2014 έως και 14/10/2014, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε καθήκοντα Διευθυντή (Ν.4024/2011, άρθρο 18, παρ. 3). Του είχε ήδη χορηγηθεί το επίδομα Υποδιευθυντή-Υπεύθυνου Ολοήμερου για διαφορετικό χρονικό διάστημα. 

 

3. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή Παρέμειναν σε εκκρεμότητα δύο αιτήσεις (εκπαιδευτικοί ΠΕ11 για επιπλέον απασχόληση) για τις οποίες το συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή ερωτήματος στο Υπουργείο Παιδείας. Ικανοποιήθηκαν οι υπόλοιπες αιτήσεις καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, εκτός εργασιακού ωραρίου και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα). 

 

4. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΄Εγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις χορήγησης συνάφειας καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (τίτλοι ελληνικών Πανεπιστημίων).

 

5. Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Ορίστηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο 49ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (μέχρι την επάνοδο της Προϊσταμένης). 

 

6. Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντή στο 10ο Δ.Σ. Αθηνών Προτάθηκε να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ΠΕ70 (πρόταση Συλλόγου Διδασκόντων) με θητεία έως 31/07/2015 (Ν.3848/2010, άρθρα 15 και 23). 

 

7. Χορήγηση συνάφειας διδακτορικών τίτλων ΄Εγιναν δεκτές όλες αιτήσεις χορήγησης συνάφειας καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις (τίτλοι ελληνικών Πανεπιστημίων). 

 

8. Αίτηση απαλλαγής από κατ’ οίκον διδασκαλία ΄Εγινε δεκτή η αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 για τους λόγους που επικαλείται. 

 

9. Διεκδίκηση αναδρομικής χορήγησης επιδόματος Προϊσταμένης Δεν έγινε δεκτή η αίτηση της εκπαιδευτικού γιατί τελούσε υπό παραίτηση. 

 

10.Ορισμός προσωρινής αναπλήρωσης λόγω απουσίας της Διευθύντριας και της Υποδιευθύντριας του σχολείου (συμμετοχή στο πρόγραμμα Comenius) Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.1566/1985, άρθρο 11, κεφ. Ε, παρ. 2 (*) και την εγκύκλιο Φ.361.23/7/110794, 112094/Δ1/20-09-2010. (*) Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου). 

 

Τάκης Ρουμπής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας