σχετικά με το νέο έγγραφο για τη συμπλήρωση των ονομαστικών κατατστάσεων των μαθητών της Στ' τάξης

2013-02-09 05:38

Σχετικά με το νέο έγγραφο αρ. πρ. 1244/29-1-2013 της Α’ διεύθυνσης Αθήνας που αφορά  το ζήτημα «Παροχή στοιχείων χωροταξικής κατανομής μαθητών Στ΄ τάξης για εγγραφή τους στο Γυμνάσιο» επιβεβαιώνουμε την απόφασή μας στις 18/12/2012 για το ίδιο θέμα, την οποία και επισυνάπτουμε.

 

Οφείλουμε να προσθέσουμε ότι:

 

1.  η επιμονή της Περιφερειακής διεύθυνσης να απαιτεί να συμπεριλαμβάνονται παραστατικά επιβεβαίωσης των στοιχείων διαμονής των μαθητών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

 

Απευθύνουμε ερώτημα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και την Α’ Διεύθυνση Αθήνας: «Τι  καλείτε το διευθυντή να πράξει σε περίπτωση που κάποιος γονιός αδυνατεί να καταθέσει αυτά τα παραστατικά;»

 

Απαιτούμε να γίνεται δεκτή όπως και στο παρελθόν η υπεύθυνη δήλωση του γονέα για τις περιπτώσεις που αδυνατούν να συμπεριλάβουν κάποιο παραστατικό ενώ χρειάζεται να διευρυνθεί το είδος των παραστατικών που γίνονται δεκτά από την υπηρεσία. Διαφορετικά οδηγούνται μαθητές στην έξοδό τους από το σχολείο.

 

  1. για τη συμπλήρωση των στοιχείων από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, γνωστοποιούμε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και την Α’ Διεύθυνση Αθήνας -γιατί φαίνεται ότι το αγνοούν- ότι στα δημοτικά σχολεία δεν δικαιολογείται θέση Γραμματειακής Υποστήριξης (όπως διεκδικούν τα εκπαιδευτικά σωματεία) για να καλύπτει τον τεράστιο όγκο γραφικής εργασίας που ανατίθεται κάθε μέρα και περισσότερο στα σχολεία και νηπιαγωγεία της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, όπως πρόσφατα με την απογραφή ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

 

Αυτό από μόνο του είναι αντικειμενική δυσκολία στην συμπλήρωση της βάσης δεδομένων access και άρα οι διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία με τον τρόπο που ίσχυε το 2011-2012, όπως αναφέρεται και στο αντίστοιχο έγγραφο της Α’ διεύθυνσης με αρ. πρ. 1244/29-1-2013.

επισυναπτόμενο εδώ