Επιμορφωτικό υλικό 1 πάνω στο οποίο θα καλεστούν να επιμορφωθούν από τους σχολικούς συμβούλους οι διευθυντές σχετικά με τον τρόπο που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς!

2014-06-11 22:25

Δείτε με ποιον τρόπο μας διαχωρίζουν σε χίλια δυο κομμάτια με βάση τα τυπικά προσόντα! Στόχος να είσαι σε ένα ατέλειωτο ατομικό κυνήγι πιστοποιήσεων προσαρμοσμένων στην κρατική νόρμα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

1. Εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο μεταπτυχιακό και πιστοποιημένη επιμόρφωση επιπέδου Ι. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατέχει μόνο ένα από τα προσόντα της κατηγορίας που τον κατατάσσει στην κατηγορία «πολύ καλός». Η κατοχή του μεταπτυχιακού αντιστοιχεί σε υψηλότερη κατηγορία και συνεπώς δεν μπορεί να μην προσμετρηθεί. Συνεπώς έχει όλα τα απαιτούμενα για να καταταγεί στην κατηγορία «πολύ καλός». Προφανώς το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ανώτερο από ένα δίπλωμα σε τέχνη και πολιτισμό. Συνεπώς η αριθμητική κατάταξη θα πρέπει να είναι ανάλογη.

 

2. Εκπαιδευτικός Χ διαθέτει δίπλωμα ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 και πιστοποιημένη επιμόρφωση επιπέδου Ι. Εκπαιδευτικός Ψ διαθέτει δίπλωμα ξένης γλώσσας σε επίπεδο ανώτερο του Β2 και πιστοποιημένη επιμόρφωση επιπέδου Ι. Πώς κατατάσσονται;

 

Και οι δύο εκπαιδευτικοί κατατάσσονται στην κατηγορία «πολύ καλός».

Προφανώς ο εκπαιδευτικός Ψ, πρέπει να αξιολογηθεί με περισσότερες αξιολογικές μονάδες από τον Χ.

 

3Εκπαιδευτικός Χ διαθέτει δίπλωμα σε τέχνη, ή πολιτισμό  και πιστοποιημένη επιμόρφωση επιπέδου Ι. Εκπαιδευτικός Ψ διαθέτει δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα ξένης γλώσσας σε επίπεδο ανώτερο του Β2, δίπλωμα άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 και πιστοποιημένη επιμόρφωση επιπέδου ΙΙ. Πώς κατατάσσονται;

 

Και οι δύο εκπαιδευτικοί κατατάσσονται στην κατηγορία «πολύ καλός». Στον εκπαιδευτικό Χ  αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση στο κατώτατο όριο της κατηγορίας, ενώ στον εκπαιδευτικό Ψ αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση που προσεγγίζει το ανώτατο όριο της κατηγορίας.

 

4. Εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο διδακτορικό δίπλωμα και τίποτε άλλο πέραν αυτού. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία εξαιρετικός και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση στο κατώτατο όριο της κατηγορίας.

 

5. Εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο: μεταπτυχιακό δίπλωμα και διδακτορικό δίπλωμα όμως τίποτε άλλο πέραν αυτού. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία εξαιρετικός και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση στο μέσο όριο της κατηγορίας.

 

6. Εκπαιδευτικός διαθέτει: μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό δίπλωμα, δίπλωμα ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 και πιστοποιημένη επιμόρφωση ΤΠΕ. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία εξαιρετικός και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση στο ανώτατο όριο της κατηγορίας.

 

7. Εκπαιδευτικός διαθέτει περισσότερα του ενός μεταπτυχιακά, διδακτορικό και πιστοποιημένη επιμόρφωση επιπέδου ΙΙ και δίπλωμα μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Β2.  Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία εξαιρετικός και του αποδίδεται η ανώτατη αριθμητική αξιολόγηση δηλαδή 100.

 

8. Εκπαιδευτικός Χ διαθέτει δεύτερο πτυχίο, και πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ, επιπέδου Ι, καθώς και δίπλωμα ξένης γλώσσας μη αναγνωρισμένο. Εκπαιδευτικός Ψ διαθέτει δεύτερο πτυχίο, και πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ, επιπέδου Ι Πώς κατατάσσονται;

 

Και οι δύο εκπαιδευτικοί κατατάσσονται στην κατηγορία «πολύ καλός». Στον εκπαιδευτικό Ψ  αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση στο κατώτατο όριο της κατηγορίας, ήτοι στο εύρος 61- 65, ενώ στον εκπαιδευτικό Χ αποδίδεται λίγο μεγαλύτερη αριθμητική αξιολόγηση λόγω της γλωσσομάθειας ήτοι στο εύρος 65- 68.

 

9. Εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο δύο διπλώματα διαφορετικών ξένων γλωσσών. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία πολύ καλός και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση στο κατώτατο όριο.

 

10. Σε εκπαιδευτικό κλάδου ξένων γλωσσών, αναγνωρίζεται η γλωσσομάθεια της γλώσσας που αντιστοιχεί στον κλάδο του;

 

ΟΧΙ

 

 

11. Σε εκπαιδευτικό κλάδου πληροφορικής, αναγνωρίζεται η πιστοποιημένη γνώση  πληροφορικής επιπέδου Ι; Πώς κατατάσσεται;

 

ΟΧΙ

 

 

12. Εκπαιδευτικός δεν διαθέτει τίποτε περισσότερο από το βασικό του πτυχίο, ούτε καν κάποιας μορφής γλωσσομάθεια ή γνώση ΤΠΕ αλλά μη  πιστοποιημένη. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία επαρκής» και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση στο κατώτατο όριο.

 

 

13. Εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο ένα από τα αναφερόμενα προσόντα που θα τον κατέτασσαν στην κατηγορία «πολύ καλός». Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία «επαρκής» και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση από το μέσο της κλίμακας.

 

 

14. Εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο ένα από τα αναφερόμενα προσόντα που θα τον κατέτασσαν στην κατηγορία «πολύ καλός» και επιπλέον ένα εκ των άλλων προσόντων που θα τον κατέτασσαν στην κατηγορία «πολύ καλός» όπως γλωσσομάθεια ή γνώση ΤΠΕ που δεν είναι όμως αναγνωρισμένα. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία «επαρκής» και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση από το μέσο της κλίμακας.

 

 

15. Εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο ένα από τα αναφερόμενα προσόντα που θα τον κατέτασσαν στην κατηγορία «πολύ καλός» και επιπλέον δύο εκ των άλλων προσόντων που θα τον κατέτασσαν στην κατηγορία «πολύ καλός» όπως γλωσσομάθεια ή γνώση ΤΠΕ που δεν είναι όμως αναγνωρισμένα. Πώς κατατάσσεται;

 

Ο εκπαιδευτικός κατατάσσεται στην κατηγορία «επαρκής» και του αποδίδεται αριθμητική αξιολόγηση μεγαλύτερη από την προηγούμενη περίπτωση (14).