Επιμορφωτικό υλικό 3. Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και με φορείς

2014-06-11 22:32

Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και με φορείς

 

 

Ποιοτικός χαρακτηρισμός

(0-30) Ελλιπής

(31-60) Επαρκής

 

(61-80)

Πολύ Καλός

(81-100)

Εξαιρετικός

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔ

εφόσον συνεργάζεται περιστασιακά και ελάχιστα με γονείς και φορείς.

 

 

εφόσον επικοινωνεί και ανταλλάσσει πληροφορίες με τους γονείς στις προβλεπόμενες συναντήσεις, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών του, ενώ παράλληλα ενημερώνει τους γονείς για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της τάξης και οριοθετεί, εγκαίρως, τον ρόλο τους.

 

εφόσον:

α. ενθαρρύνει την επικοινωνία της οικογένειας με το σχολείο και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή όλων των γονέων στις προγραμματισμένες συναντήσεις, κατά τις οποίες προσφέρει υψηλά επίπεδα ενημέρωσης και καθοδήγησης των γονέων στον ρόλο τους σε σχέση με τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών τους.

β. αξιοποιεί τοπικούς φορείς και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις, για τις οποίες προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές του, εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες πριν από, κατά και μετά την επίσκεψη.

 

εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, οργανώνει και συντονίζει αποτελεσματικά την υλοποίηση δράσεων για το σχολείο, και όχι μόνο για την τάξη του, που φέρνουν το σχολείο σε συνεργασίες διάρκειας με άλλα σχολεία και φορείς, όπως είναι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά, τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στην πρακτική της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης, ενώ παράλληλα εμπλέκει, όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, γονείς και φορείς, με επικουρικούς ρόλους, σε δράσεις της σχολικής μονάδας.

 

ΔΕΙΚΤΕΣ:

 Ο αξιολογητής (διευθυντής), με βάση το συστηματικό τρόπο άσκησης των καθηκόντων του στο συγκεκριμένο πεδίο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,   κρίνει και μετά από τεκμηρίωση κατατάσσει τον εκπαιδευτικό στην ανάλογη κατηγορία και ανάλογα βαθμολογεί.

 

ΕΣ1.1 Ασυνέπεια κατά τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς.

ΕΣ1.2 Ελλιπής ενημέρωση των γονέων,

ΕΣ1.3 Αδιαφορία για την ενημέρωσή του επί ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών του.

ΕΣ1.4 Αδιαφορία επικοινωνίας με φορείς για θέματα που βελτιώνουν την παρεχόμενη εκπαίδευση

 

ΕΣ2.1 Συνεπής παρουσία κατά τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς,

ΕΣ2.2 Επαρκής ανταπόκριση στην πλειονότητα των  τυπικών/συμβατικών υποχρεώσεων  σχετικά με την επικοινωνία και ενημέρωση των γονέων

ΕΣ2.3 Επικοινωνία με τους γονείς για ενημέρωση επί ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών του.

ΕΣ2.4 Ενημέρωση για φορείς

 

 

 

ΕΣ3.1 Ανάπτυξη  υψηλότερων επιπέδων επικοινωνίας  με τους γονείς, πέραν των τυπικών υποχρεώσεων,

ΕΣ3.2 Συνεργασία με γονείς για υποστήριξη μαθητών,

ΕΣ3.3 Επικοινωνία και συνεργασία με τοπικούς φορείς

ΕΣ3.4 Συστηματική προετοιμασία και αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

 

ΕΣ4.1 Ανάληψη πρωτοβουλιών  για την υλοποίηση  δράσεων της σχολικής μονάδας,

ΕΣ4.2 Συμμετοχή  σε εθνικά ή και διεθνή προγράμματα,

ΕΣ4.3 Προώθηση συνεργασιών του σχολείου με γονείς και  φορείς σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο,

ΕΣ4.4 Προώθηση δράσεων ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία.