Δ.Ο.Ε.: Ανάκληση άδικων ρυθμίσεων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

2014-07-13 12:25

Με βάση τις αλλαγές από 1 – 1 – 2014 στην κείμενη νομοθεσία περί χορήγησης επιδόματος  ανεργίας  μέσω του ΟΑΕΔ,  παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα μη χορήγησης του επιδόματος λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ενσήμων στους συναδέλφους μας αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013 – 2014.

Για να δικαιούται επίδομα ανεργίας κάποιος, δε θα πρέπει να έχει επιδοτηθεί περισσότερο από 400 μέρες κατά την προηγούμενη τετραετία. Μέχρι και το 2013 το όριο ήταν 450 ημερήσια επιδόματα. Σε περίπτωση που ένας άνεργος την προηγούμενη περίοδο έχει επιδοτηθεί για παράδειγμα 370 μέρες θα λάβει 30 ημερήσια επιδόματα ανεργίας καθώς τόσα υπολείπονται μέχρι και την συμπλήρωση των 400. Η αλλαγή αυτή που εφαρμόζεται από το 2014 θα στερήσει από πολλούς ανέργους, και ιδίως εποχιακά εργαζόμενους, το δικαίωμα να λάβουν επίδομα,  δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα και  στους αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείωνπου συνήθως απολύονται τον Ιούνιο (21/6) από τα σχολεία και προσλαμβάνονται από το Σεπτέμβριο. Με τη μείωση του ορίου στις 400 μέρες αρκετοί θα μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας ενώ οι πιο τυχεροί θα επιδοτηθούν για μικρό διάστημα.

Επίσης μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους συναδέλφους μας αναπληρωτές που απολύθηκαν στις 21 Ιουνίου 2014 και τις προηγούμενες ημέρες παρέλαβαν τα έγγραφα της απόλυσής τους και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, διότι ανακαλύπτουν ότιοι μέρες απεργίας δεν έχουν προσμετρηθεί στην προϋπηρεσία τους.

Παρ’ όλο που οι αναπληρωτές συνάδελφοι μας  έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους, με το με αρ. πρωτ. 2/94131/0022/25-10-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστήριο του Κράτους γίνεται διαχωρισμός όσον αφορά τον τρόπο παρακράτησης της απεργίας. Στους μονίμους συναδέλφους η απεργία παρακρατείται επί των ακαθάριστων αποδοχών (1/25 για κάθε ημέρα), αλλά θεωρείται κανονικά ημέρα εργασίας και συντάξιμη. Αντίθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 78/13-10-2011 του ΙΚΑ που υιοθετείται από το ΓΛΚ,  η απεργία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θεωρείται ως ημέρα που δεν εργάζεται ο εκπαιδευτικός και πέρα από το ημερομίσθιο του (1/25 για κάθε ημέρα) δεν λαμβάνει και το ένσημό του. Επίσης οι ημέρες απεργίας των αναπληρωτών δεν είναι συντάξιμες, αλλά μπορούν να εξαγοραστούν όπως και στις άλλες περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικών χρόνων. Αντιθέτως στη στάση εργασίας οι συνάδελφοι αναπληρωτές λαμβάνουν ένσημο (μειωμένο), αφού τη μισή μέρα βρίσκονται στο σχολείο!

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  αφ’ ενός όσοι συνάδελφοι αναπληρωτές έχουν απεργήσει στη διάρκεια της χρονιάς να διαπιστώνουν πως η προϋπηρεσία τους είναι μειωμένη με αποτέλεσμα να χάνουν θέσεις στους πίνακες αναπληρωτών και αφ’ ετέρου το ναστερούνται ουσιαστικά το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην απεργία.

Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές θα πρέπει να λαμβάνουν κανονικά τα ένσημά τους, να προσμετρείται ο χρόνος υπηρεσίας τους και να γίνεται η παρακράτηση της απεργίας τους όπως και στους μονίμους συναδέλφους.

 

  Με δεδομένη την απαράδεκτη πολιτική ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, μέσω της παύσης των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, πλήττοντας το Δημόσιο Σχολείο και θεωρώντας απαράδεκτες  και αντεργατικές  τις  παραπάνω ρυθμίσεις, απαιτούμε την άμεση ανάκλησή τους.

Μόνη πραγματική λύση στο πρόβλημα είναι οι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικώνγια την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων που δημιουργήθηκαν από την πολιτική κυβέρνησης-Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ. τα τελευταία χρόνια και προκαλούν απώλεια χιλιάδων διδακτικών ωρών και υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας.