Διαδικασία χαρακτηρισμού εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων

2014-07-17 23:23

1η Πράξη

 

Τα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη υπεραριθμίας σε σχολικές μονάδες. Η διαπίστωση αυτή λαμβάνει χώρα ύστερα από τη διαδικασία των μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, καθώς και τη δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, προαγωγές).

2η Πράξη

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στα σχολεία όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Δήλωση - θετική ή αρνητική - υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ή της Ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία.

3η Πράξη

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Περίπτωση α’: Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Περίπτωση β’: Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί (της περίπτωσης β’) που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην περίπτωση συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται (άρθρο 14, παρ. 1, περιπτ. β’, εδ. β’ του Π.Δτος 50/96).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που συγχωνεύονται θεωρείται ότι ανήκουν στο σχολείο που «διασώζεται». Για το χαρακτηρισμό των - τυχόν - υπεραρίθμων ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφουμε παραπάνω (περίπτωση α’ και β’).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έτος οργανικής τοποθέτησης για τον κάθε εκπαιδευτικό είναι το έτος που έλαβε οργανική θέση στη σχολική μονάδα, η οποία τώρα συγχωνεύεται.

4η Πράξη

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ημερών.

Β.   Διαδικασία τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Βήμα α’: Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στην σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Βήμα β’: Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και επιθυμούν (καταθέτοντας δήλωση προτίμησης) να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας με αυτή του σχολείου τους.

Βήμα γ’: Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης οι απομένοντες υπεράριθμοι τοποθετούνται - κατά προτεραιότητα - σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί αποδεχόμενοι τη συγκεκριμένη διαδικασία με τη δήλωση επιθυμίας να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ομάδας, αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων με το σχολείο όπου υπηρετούσαν, δεν τοποθετούνται σε σχολείο της όμορης ομάδας.

Βήμα δ’: Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και δεν υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας Περιοχής Μετάθεσης, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δτος 50/96 και του άρθρου 13 του Π.Δτος 100/97.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό υπάρξουν κενές θέσεις.

Βήμα ε’: Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι (ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί) και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.

4.   Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν τη νέα οργανική θέση;

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις διαδικασίες που περιγράφουμε παραπάνω και, επομένως, δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, έχουν την υποχρέωση της υπηρέτησης της νέας οργανικής τους θέσης.

5.  Ποιος παραμένει Διευθυντής σε περίπτωση συγχώνευσης Δημοτικών σχολείων;

Σε περίπτωση συγχώνευσης Δημοτικών Σχολείων από τους δύο Διευθυντές παραμένει στο νέο σχολείο αυτός που στους αξιολογικούς πίνακες του 2011 συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων.