Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του σωματείου μας, Παλαιολόγου Παλαιολόγου για το ζήτημα της αναγνώρισης των χρόνων εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

2013-07-01 20:31

Μετά από ερώτημα που έθεσε ο σύλλογός μας για τις περιπτώσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ζητούν αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στην ιδιωτική εκπαίδευση στο Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, ο νομικός σύμβουλος του σωματείου μας απάντησε ότι «…η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί στα ιδιωτικά σχολεία πρέπει να αναγνωριστεί».

Παραθέτουμε ολόκληρη τη γνωμοδότηση την οποία και καταθέτουμε στο Α’ ΠΥΣΠΕ και σε όλα τα μέλη του ως νομικό κείμενο για τις περιπτώσεις των συναδέλφων που έχουν αιτηθεί αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και την κοινοποιούμε σε όλα τα μέλη του σωματείου μας.

Είναι σαφές ότι η διεκδίκηση των αιτημάτων μας είναι κυρίως συνδικαλιστική και πολιτική, ξέρουμε καλά ότι το κράτος, όπως κατ’ επανάληψη έχει δείξει, κάνει χρήση της νομοθεσίας και δημιουργεί νόμους που εξυπηρετούν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ, του ΔΝΤ, του κεφαλαίου. Δεν έχουμε αυταπάτες. Οι εργαζόμενοι και ο λαός με την πολιτική, οικονομική και συνδικαλιστική τους πάλη κατέχτησαν μέχρι σήμερα κάθε δικαίωμα. Το σύνθημα «Μ’ αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο. Καλούμε τα μέλη μας να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, να προκρίνουν την άμεση δημοκρατία των συλλογικών διαδικασιών και όχι την ανάθεση και την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση.

Ακολουθεί η γνωμοδότηση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ερωτήθηκα από το σύλλογο δασκάλων «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σχετικά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση ύστερα και από το υπό στοιχεία Φ. 361. 4/39982/Δ1 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Επί του ανωτέρω ερωτήματος απαντώ τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 παρ.α και β του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002 «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από  το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης ………». Με το άρθρο 28 του Ν 4024/2011 που ισχύει από 27  Οκτωβρίου 2011 καθορίστηκε ο τρόπος υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των δημοσίων υπαλλήλων στο σύστημα της δημόσιας διοίκησης. Η ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την υπ΄ αριθμ. 214/2012 Γνμδ του ΝΣΚ (βλέπε και σχετ 248/2011 Γνμδ ΝΣΚ)  ορίστηκε ότι οι νόμιμες αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ακολουθούν αναγκαστικά αυτές των δημοσίων εκπαιδευτικών, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οικείες διατάξεις. Δηλαδή η διοίκηση απεφάνθη ότι οι μισθολογικές διατάξεις που αφορούν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα αφορούν και τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα

  • Σύμφωνα με τα ανωτέρω το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν απωλέσθηκε με τη νομοθετική μεταβολή που επέφερε ο Νόμος 4024/2011. Αντίθετα ο εκπαιδευτικός θεμελίωσε το δικαίωμα με την παροχή του διδακτικού έργου μετά τη νόμιμη παροχή της εργασίας του στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτός είναι ο κρίσιμος χρόνος στον οποίο ο εκπαιδευτικός θεμελιώνει το δικαίωμα στην αναγνώριση τα προϋπηρεσίας. Η θεμελίωση του δικαιώματος αυτού δεν καταργήθηκε με το Ν. 4024/2011 αλλά αναγνωρίστηκε περαιτέρω με ρητή νομοθετική πρόβλεψη στη διοίκηση να εκδώσει ΠΔ για την αναγνώριση της βαθμολογικής και μισθολογικής ένταξης και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Η δυνατότητα για την έκδοση του ανωτέρω ΠΔ ερείδεται πάνω στο θεμελιωμένο δικαίωμα της νόμιμης και πραγματικής παροχής της εργασίας και την απόκτηση της προϋπηρεσίας. Το δικαίωμα αυτό δεν απωλέσθη ποτέ. Το δικαίωμα λοιπόν για αναγνώριση της προϋπηρεσίας δεν καταργήθηκε αλλά τέθηκε μια πρόσθετη προϋπόθεση για την άσκηση του, η δυνατότητα έκδοσης Π.Δ.  για την αναγνώριση ένταξης και προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.
  • Η προϋπόθεση αυτή για την άσκηση γεγενημένης απαίτησης δεν είναι νόμιμη διότι:
  1. Αποτελεί ύστερη νομοθετική παρέμβαση που διασπά το δικαίωμα για αναγνώριση της προϋπηρεσίας, ως στοιχεία του  δικαιώματος για εργασία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 του Συντάγματος. Κάθε δικαίωμα αποκτά αξία όχι κατά τη θεμελίωση του αλλά κατά την άσκηση του η διάσπαση δε  είναι παράνομη και αθέμιτη πρακτική η οποία συνιστά κατάργηση του δικαιώματος.
  2. Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης αφού για όμοιες περιπτώσεις, δηλαδή την αναγνώριση της προϋπηρεσίας θεσπίζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί που πριν την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 παρείχαν νομίμως διδακτικό έργο στην ιδιωτική εκπαίδευση τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο υποβολής αίτησης για αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Η πρακτική αυτή θίγει την ανωτέρω αρχή. Διαφορετικό είναι το ζήτημα της παροχής εκπαιδευτικού έργου στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ψήφιση του νόμου.
  3. H διαφορετική αντιμετώπιση προσκρούει στην βούληση του νομοθέτη να εξισώσει μισθολογικά του εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση με τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. ( Γνμδ ΝΣΚ 214/2012 ). Η διοίκηση δεν μπορεί να ερμηνεύει την βούληση του νομοθέτη ανάλογα με την περίσταση διότι διασπάται η αρχή της ενιαίας δράσης και προσβάλλεται η αρχή της νομιμότητας. Δεν μπορεί οι ιδιωτικοί  εκπαιδευτικοί  να αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι για τα μισθολογικά τους θέματα και η προϋπηρεσία τους, δηλαδή ο χρόνος που απασχολήθηκαν στην ιδιωτική εκπαίδευση να μην λαμβάνεται υπ όψιν για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. 
  4. Η ισχυρισμός ότι «... οι προϋπηρεσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχουν αναδρομική ισχύ, εξετάζονται σε κάθε πρόσληψη και αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα ισχύουσες, την συγκεκριμένη περίοδο διατάξεις» είναι αυθαίρετος, αντιφατικός, αόριστος. Ειδικότερα η φράση «οι προϋπηρεσίες των εκπαιδευτικών δεν έχουν αναδρομική ισχύ» είναι ανεπίδεκτος εκτιμήσεως. Προφανώς η διοίκηση ήθελε να εκφράσει τη θέση ότι η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και εξετάζεται με το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο της αναγνώρισης. Αυτή όμως η θέση είναι εσφαλμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό στοιχεία I και ΙΙ.
  5. Οι ανωτέρω ερμηνεία και συμπεριφορά της διοίκησης πέρα των άλλων παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και του δικαιώματος προσδοκίας για την αναγνώριση θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

Για τους ανωτέρω λόγους η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί στα ιδιωτικά σχολεία πρέπει να αναγνωριστεί.

Αθήνα,  4 Μαΐου  2013

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 37 & ΔΙΔΟΤΟΥ

palaiologos@otenet.gr

Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του σωματείου μας, Παλαιολόγου Παλαιολόγου για το ζήτημα της αναγνώρισης των χρόνων εργασίας στην ιδιωτική εκπαίδευση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

επισυναπτόμενο εδώ