Α.Σ.Γ.Μ.Ε: Κοινός μας εχθρός η κυβερνητική πολιτική

2013-05-12 09:56

πηγή: https://www.omosp-goneon-athinas.org/omosp-athinas/nfblog/?p=1789

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 5242386

goneis@mail.gr, www.goneis.org

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ ΕΧΘΡΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΔΗΜ.ΑΡ. – συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων της και της ΕΕ- βάζει στο εκτελεστικό απόσπασμα το μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών μας, καιρό τώρα. Χιλιάδες σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Παιδιά υποσιτισμένα στοιβάζονται σα σκουπίδια σε ακατάλληλες αίθουσες ή ταξιδεύουν χιλιόμετρα για να πάνε στο κοντινότερο σχολείο. Η σχολική διαρροή και η παιδική εργασία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Για πρώτη φορά λείπουν τόσοι εκπαιδευτικοί από τις αίθουσες, ενώ αυξάνουν οι ελαστικά εργαζόμενοι που με 600€ περιδιαβαίνουν την Ελλάδα και δεν θα προλαβαίνουν να μάθουν ούτε το όνομα των μαθητών τους. Στοιχειώδεις κανόνες καθαριότητας δεν τηρούνται, σοβάδες και σκεπές καταρρέουν, βιβλία αναλώσιμα και θέρμανση δίνονται με το σταγονόμετρο, εταιρείες και μ.κ.ο. παρελαύνουν στα σχολεία ψάχνοντας πελάτες. Εν τέλει η δημόσια - δωρεάν παιδεία ποτέ δεν ήταν τόσο υποβαθμισμένη και ακριβή για τη λαϊκή οικογένεια!

Είναι πρόκληση αυτή η κυβέρνηση, να καμώνεται ότι νοιάζεται για το «πρώτα ο μαθητής» που πρέπει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις! Η επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιστράτευση των εκπαιδευτικών δείχνει την ουσία της πρόθεσης που είχε από την αρχή. Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών και να πάρει ΤΩΡΑ πίσω τα χαρτιά της επιστράτευσης και το προεδρικό διάταγμα. Θα βρει απέναντί της όλο το οργανωμένο κίνημα, μαζί και τις λαϊκές οικογένειες. Χθες ήταν οι Ναυτεργατες και οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ, σήμερα οι εκπαιδευτικοί, αύριο κάποιος άλλος από εμάς.

Γι αυτόκαλούμεαπότώρατιςΕνώσειςκαιτουςΣυλλόγουςΓονέωννασταθούνστοπλάιτωνμαχόμενωνεκπαιδευτικών παίρνονταςμέροςστηδιαμαρτυρίαγιατηνεπαπειλούμενηεπιστράτευσητωνεκπαιδευτικώντηΔευτέραστις7μμ στηνΑθήνα αλλάκαισεόλητηνΕλλάδα δείχνονταςέμπρακτατηναλληλεγγύητους

καικύριανασυμβάλλουνστησυνέχειακαιτοπεριεχόμενοπουπρέπειναέχειοαγώνας μπροστάκαισεένανκαυτόΣεπτέμβρη πουδενπρέπεινακυριαρχήσειοφόβοςτηςΑξιολόγησηςκαιτηςτρομοκρατίας

Όλοιεμείςοιγονείςπουπασχίζουμεγιατομεροκάματοτηςοικογένειάςμας, δενβλέπουμεστηνκυβέρνησηπαράτονδήμιόμας Αυτοίπουμαςκλέβουντηζωήδενγίνεταινανοιάζονταιγιαταπαιδιάμας Καιέχουμεκάθελόγοναπιστεύουμεότιηεμπειρίατηςφετινήςχρονιάςπουτελειώνει, είναιμόνομιαμικρήαπόδειξηγιατοτιέρχεταιμετηννέασχολικήχρονιά Γιαυτόδηλώνουμεαπερίφρασταότι

Δενθαγίνουμετοπιόνιτουκοινωνικούαυτοματισμού. Άνεργοι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί γονείς μαθητέςέχουμεκοινόσυμφέρονκαικοινόαντίπαλοκαιπρέπειναενώσουμετιςδυνάμειςμας ΗπλειοψηφίατηςΟΛΜΕ ανοίγονταςτοθέματηςαπεργίαςδιαρκείαςμέσαστιςεξετάσεις δυστυχώς δεναπέφυγετηνπαγίδαπουέστησεηκυβέρνησηκαιταπαπαγαλάκιατης γιανααπομονώσουντον

εκπαιδευτικόαπότογονιόκαιτονμαθητήτου ΞέρειηκυβέρνησηότιέτσιμόνοθαμπορέσειναπροχωρήσειΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗτοέργοτης Τοκίνημαόμωςέχειεμπειρίαπουπρέπεινατηναξιοποιήσει. Οαγώναςγιατοσχολείοπουέχουμεανάγκηείναιαγώναςδιαρκείας δενξεκινάεισήμερακαιδεντελειώνειαύριο χρειάζεταιπολύμορφη συνεχήκαισυνεπήδράσηπουθασυγκεντρώνειδυνάμειςκαιδενθατιςσκορπάει Δεναφοράμιαομάδαειδικών, είναιαναπόσπαστοκομμάτιτωναιτημάτωνκαιτωνδιεκδικήσεωντουοργανωμένουλαϊκούκινήματος Σήμεραπερισσότεροαπόποτέείναιανάγκηναχτίσουμετιςδικέςμαςσυμμαχίες. Γι αυτό

Καλούμε ωςΑΣΓΜΕ σεκοινήσυνάντησητηνΔΟΕκαιτηνΟΛΜΕ προκειμένουναεκφράσουμετηναλληλεγγύημαςενάντιαστονεκφοβισμότηςεπιστράτευσηςκαινασχεδιάσουμεκοινήδράσηκαιπλαίσιοδιεκδίκησης ενάντιαστο«νέοσχολείο» γιατοσχολείοτωναναγκώντηςλαϊκήςοικογένειας

Καλούμεόλοτολαϊκόκίνημαναπάρειάμεσαπρωτοβουλίεςγιαναακυρώσειτηντρομοκρατίατηςκυβέρνησηςκαινακάνειδικήτουυπόθεσητασοβαράπροβλήματαπουαντιμετωπίζειηδημόσιαεκπαίδευση Ναμηνεπιτρέψουμεναγίνουνταπαιδιάμαςδούλοιτου21ουαιώνα

ΤοΔΣ τηςΑΣΓΜΕ

11-5-2013