Αντισυνταγματικές και έωλες οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του ΥΔΜΗΔ.

2014-03-12 17:28
Καταπέλτης είναι η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το σχέδιο νόμου του ΥΔΜΗΔ «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», που εισάγεται σήμερα για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η έκθεση, (διαθέσιμη και εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/d-alpdh-epi.pdf) κρίνει αντισυνταγματικές ή παράνομες μια σειρά από διατάξεις.
 
Μεταξύ άλλων εγείρει ζητήματα για:
 
  1. Τον τρόπο αναδιοργάνωσης του δημοσίου και επιλογής των Οργανισμών που κλείνουν, θυμίζοντας ότι "όταν ο νομοθέτης επιχειρεί μεταβολές στις δομές της δημόσιας διοίκησης, αυτές πρέπει να είναι προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης βασιζόμενης στις αρχές της διοικητικής επιστήμης, ώστε να τεκμηριώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν είναι περιστασιακές και αποσπασματικές αλλά ορθολογικές, διαρκείς και αποτελεσματικές".
  2. Την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρίες και εξωτερικούς συμβούλους των μελετών αναδιοργάνωσης του δημοσίου, καθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα "Ο τρόπος οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης διά της δημιουργίας ή κατάργησης οργανικών θέσεων, η στελέχωσή της και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ασκείται μόνον από το κράτος και δεν δύναται να εκχωρηθεί".
  3. Για τον τρόπο απόλυσης των υπαλλήλων από τους Οργανισμούς που κλείνουν με το παρόν σχέδιο νόμου.
  4. Για την υποχρεωτική ποσόστωση στην αξιολόγηση, καθώς δεν είναι σύμφωνη με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας, "δεδομένου ότι η βαθμολογία που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης".
  5. Για το άρθρο 43 που προβλέπει τον αναδρομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου που μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, γιατί δεν είναι δυνατό να μεταβληθούν εις βάρος των εργαζόμενων τέτοιες πράξεις της Διοίκησης μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος