ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΤΩΝ 1ου, 3ου, 4ου και 5ου.ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΤΟΣ- ΑΘΗΝΩΝ

‘’Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ‘’Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο:

α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.

β) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

γ) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση και ειδίκευσή τους.

δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.

ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του ελληνικού

λαού.

στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

Άρθρο 3

Για την πραγμάτωση του σκοπού, ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, τις οποίες επεξεργάζεται και προβάλλει.

Β) Συντονίζει τις ενέργειες του με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλαδικών

αιτημάτων και συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων,. πολιτιστικούς φορείς κλπ, για τη προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

γ) Οργανώσεις, συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κλπ. για την ενημέρωση τόσο των μελών, όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.

Δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.

στ) Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ,, δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις και γενικά προβαίνει σε οποιοδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

Άρθρο 4

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι; τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές και οι έκτακτες - εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ., δωρεές, κληροδοτήματα κλπ.

Το ύψος της ταχτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 5

Συγκρότηση του Συλλόγου

α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους δασκάλους και νηπιαγωγούς που υπηρετούν στα 1ο, 3ο, 4ο και 5ο Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών και από τους δασκάλους - καθηγητές ξένων γλωσσών, γυμναστικής, καλλιτεχνικών μαθημάτων, μουσικής μονίμους και αναπληρωτές (τακτικά μέλη) και όποιας άλλης ειδικότητας μελλοντικά θα εισέλθει στο χώρο των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, με την προϋπόθεση ότι θα υπηρετούν στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία των παραπάνω Γραφείων.

Β) Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του ή στην εκπαίδευση και τον συνδικαλισμό γενικότερα.

Γ) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του απ' αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και να καταβάλει σ’ αυτή τη συνδρομή του, ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία, ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Εγγραφή, διαγραφή, αποχώρηση, υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών.

Άρθρο 6.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνει δάσκαλος, νηπιαγωγός ή καθηγητής των παραπάνω ειδικοτήτων μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής και οικογενειακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 1-5 ημέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από το Δ.Σ.), η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά. Αν η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

Άρθρο 7

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράφει μέλος του που:

1.       Καθυστερεί αδικαιολόγητα την συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο.

2.       Αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στις αποφάσεις της Γ.Σ. του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιονδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.

3.       Αδικαιολόγητα και συστηματικά δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

4.       Χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση.

5.       Αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

Εννοείται πως μέλος που χάνει τη διδασκαλική του ιδιότητα για οπουδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμιά διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. - είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής.

Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του. Εννοείται πως το συγκεκριμένο αυτόν χρόνο της - διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.

Δεν διαγράφεται το μέλος που καταλαμβάνει θέση στη διοίκηση της Δ.Ο.Ε., αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό αυτό.

Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή με αίτηση του στο Δ.Σ. το οποίο, αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ. η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.

Άρθρο 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη, συνδρομών. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευρύνονται για • υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

 

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Τα τακτικά μέλη-του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα: α) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται με το καταστατικό αυτό ή με απόφαση της. Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και είτε είναι τακτική ή έκτακτη.

β) Να. παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να\συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και από Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ,Σ. ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ' αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον Κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Δ.Σ.- του Συλλόγου.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

β) Να εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου.

γ) Να ζητούν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

δ) Να υποβάλλουν προβλήματα-αιτήματά τους στο Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Όργανα του Συλλόγου

Άρθρο 11

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

1) Εγκρίνει και καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.

2) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.

3)       Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών, όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

4)       Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ., την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει, από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε.

5)       Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει εκλέξει η δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του στο ΠΥΣΠΕ.

6) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

7) Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κλπ.

Άρθρο 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν δυο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος, μία κατά τον μήνα Οκτώβριο και μία κατά το μήνα Μάιο, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ. το θεωρεί αναγκαίο αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν την σύγκληση, ή άρνησή του δε ή/ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσης του.

Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ, και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής τους.

Η Γ.Σ. δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ. οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους προς το Δ.Σ, και τα προς συζήτηση θέματα. Στις έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., η Γραμματεία δε εξυπηρετείται από τα μέλη του Δ.Σ. Στις τακτικές όμως Γ.Σ. εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ορίζεται Γραμματέας για τήρηση των πρακτικών.

Άρθρο 14

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά 2-15 μέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς μέρας και ώρας επανάληψης σε -περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τροποποίηση καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου, ευρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2-15 μέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 15

Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 16

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά, τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γ.Σ. κατά το άρθρο 13, και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια-βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε Εφορευτικής -Επιτροπής, αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση και θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.

Για την εκλογή Προέδρου Γ.Σ. και σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.

‘Άρθρο 17

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.

Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται με πρόταση του προέδρου ή αντιπροέδρου του Δ.Σ. ο Πρόεδρος της Γενικής ψηφοφορία.

0 Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται μετά τις εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων, η οποία και προεδρεύετε από δικαστικό αντιπρόσωπο. 0 Πρόεδρος της Γ.Σ, παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ, καταχωρεί στα πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα για την παράδοση.

Άρθρο 18

ΣΥΣΤΗΜΑ- ΕΚΛΟΓΩΝ

1.       Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2.       Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι ου συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., για την Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

3.       Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και βάφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

4.       Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τον συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το προεδρείο και την, Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ.

ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. με έξοδα του Συλλόγου.

5.       Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής του συνδυασμού ή εκπρόσωπό του και στους μεμονωμένους υποψήφιους να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματα τους.

6.       Οι έδρες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των• συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε..

9.       Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον να αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν στο εκλογικό μέτρο περισσότερο.

11.     Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν, το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

12.     Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

13.     Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο λευκό.

14.     Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης εφ’ όσον άρχει και στη συνέχεια ‘’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ” και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" θ’ ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Τέλος, θα γράφεται "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ’’ και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.

15.     Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ, μέχρι τρεις σταυρούς (3) για την ΕΕ και μέχρι πέντε (5) σταυρούς για τους αντιπροσώπους. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θ' αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Άρθρο 19

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.       Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2.       Κάβε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή

ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψήφιου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

3.       Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.

4.       Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

5.       Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για. το Δ.Σ,, την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

6.       Με τά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

Άρθρο 20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σύλλογο διοικεί 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων είναι μονοετής, οι δε εκλογές θα γίνονται κάθε Οκτώβρη για το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε Μάιο για τους αντιπροσώπους.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.       Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους:

α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμία και τρία (3) μέλη.

2.       Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό χο σκοπό μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από το σύμβουλο, που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου.

Άρθρο 22

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλαιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

Άρθρο 23

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΕIΣ-ΑΠΑΡΤIΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.       Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 3 μέλη του. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ, περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2.       Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης και η πρόσκληση των μελών, γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την συνεδρίαση.

3.       Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τέσσερα μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρείς φορές (3) φορές κι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό, το οποίο έρχεται ξανά για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.

4.       Μέλος του Δ.Σ, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμα του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

5.       Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, τηρούνται, πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1.       Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

2.       Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

3.       Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.

4.       Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

5.       Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.

δ. Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου.

7.       Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.•

8.       Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

9.       Εγγράφει ή διαγράφει μέλη, πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια.

10.     Αποφασίσει για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.'

11.     Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών χου συλλόγου.

12.     Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή, λειτουργία του συλλόγου.

Άρθρο 25

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.       Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου.

Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχουν αναπληρωματικούς η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.

2.       Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών/ ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

3.       Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος, του προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.

4.       Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5.       Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

6. Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν τέσσερα (4) μέλη, αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γ.Σ. μέσα σε 2 μήνες για να εκλεγεί νέο Δ.Σ.

Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

Άρθρο 26

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.       Ο Πρόεδρός προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σ' όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ. Αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.

2.       Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπερεσιακούς παράγοντες.

3.       Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.

4.       Συγκαλεί το Διοικητικά Συμβούλιο σε συνεδριάσεις ……ΧΧΧΧΧΧΧΧ………. συζητήσεις.

 

ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.       0 Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σ’ όλες του τις αρμοδιότητες.

2.       Μπορεί ν’ αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέσει αυτός με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Άρθρο 28

ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γ.Σ. και τηρεί βιβλίο. Μητρώου μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 29

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του συλλόγου και εισπράττει τις συνδρομές του συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.

Άρθρο 30

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεών της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ, και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. ελέγχεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Τροποποίηση Καταστατικού - Διάλυση Συλλόγου

Άρθρο 31

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία γι' αυτό το σκοπό, αν παρευρίσκονται τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 32

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό, η οποία και βρίσκεται απαρτία αν παρευρίσκονται σ' αυτήν τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και, αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της 3ΐουσίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 33

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή με επιγραφή την Επωνυμία του συλλόγου και μορφή την προτομή του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

 

Άρθρο 34

Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών ανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

 

Άρθρο 35

Ο Σύλλογος, εφ’ όσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε., δεν μπορεί είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα μετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γ.Σ. που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στις 10/11/1993 αφού ψηφίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 σύνολό του και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, ατ. έγκρισή του από το αρμόδιο δικαστήριο και την εγγραφή στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

      Φώτιος Κίτσος                                                                   Χρήστος Ρέππας